Małopolska Noc Naukowców 2020 inna niż zazwyczaj!

Posted by on 07 listopada 2020

Małopolska Noc Naukowców 2020 inna niż zazwyczaj!

Mało­pol­ska Noc Naukow­ców (MNN) w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach to co roku wyjąt­kowe wyda­rze­nie. Zazwy­czaj spo­ty­kamy się na nim w ostatni pią­tek wrze­śnia. W tym roku, decy­zją Euro­pean Rese­ar­chers’ Night i Komi­sja Euro­pej­ska w związku z wybu­chem epi­de­mii wirusa COVID-19, prze­su­nięto ter­min wyda­rze­nia na listopad.

 

Termin tegorocznej Nocy Naukowców to piątek 27 listopada 2020!

MOA zaczynamy od 15:00 i będziemy z Wami, aż do 20:00!!!

 

Miło­śnicy nauki nie mogą prze­ga­pić tego wyda­rze­nia, bo zawsze bywa to wyjąt­kowa noc w roku, gdzie nauka mie­szała się z zabawą. Uczest­nicy MNN będący w każ­dym wieku mogą zaba­wić się w naukowca i sami prze­pro­wa­dzać eksperymenty.

W tym roku będziemy jesz­cze bli­żej Was. Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa dzia­ła­nia pla­nu­jemy prze­nieść do sieci i reali­zo­wać je online.

Nie mar­tw­cie się!

Będziemy w kon­tak­cie z Wami za pośred­nic­twem mediów społecznościowych.
Odwie­dzaj­cie naszą stronę Inter­ne­tową i FB, gdzie na bie­żąco znaj­dzie­cie aktu­alne infor­ma­cje i linki do wyda­rzeń, które dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych przygotowujemy.

Monika Maśla­niec
Koor­dy­na­tor Nocy Naukow­ców w Niepołomicach

 

Przy­po­mi­namy, że głów­nym Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego.

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy program wydarzenia on-line.

Transmisje odbędą się na naszym kanale
w serwisie YouTube.

 

 

Godzina 15:00Roz­po­czę­cie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2020 – live [YouTube]

Roz­po­czę­cie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2020 dokład­nie o 15:00 popro­wa­dzi jej Nie­po­ło­micki koor­dy­na­tor Monika Maśla­niec – nauczy­ciel w Nie­po­ło­mic­kim MOA. Pod­czas tego spo­tka­nia omó­wiony zosta­nie tego­roczny pro­gramu MNN2020.
Nie zabrak­nie rów­nież spa­ceru po nowym oto­cze­niu budynku MOA oraz kon­kursu astronomicznego

Ogło­sze­nie kon­kursu astro­no­micz­nego nr 1 – szcze­góły pod­czas wej­ścia online.
Nagroda: KARNET RODZINNY dla 6 osób upo­waż­nia­jący do bez­płat­nego wstępu na seans w Pla­ne­ta­rium w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

Kar­net ważny jest od 1 czerwca 2021 do 1 czerwca 2022 roku – po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu telefonicznym.

 

Godzina 15:30Jak wygląda czarna dziura? [YouTube]

Pro­wa­dzący: Janusz Nice­wicz (MOA Niepołomice)
Opis: Czarne dziury to naj­bar­dziej fascy­nu­jące obiekty we Wszech­świe­cie. Ich ist­nie­nie prze­wi­duje Ogólna Teo­ria Względ­no­ści Alberta Ein­ste­ina, choć do lat 70-tych, trak­to­wano je, jako „cie­kawe” roz­wią­za­nie rów­nań OTW. Dziś wypo­sa­żeni w naj­no­wo­cze­śniej­sze tele­skopy wspo­ma­gane nowo­cze­sną tech­no­lo­gią, jeste­śmy w sta­nie zaj­rzeć w naj­bliż­sze oko­lice tej prze­ra­ża­ją­cej dziury w cza­sie i przestrzeni.

 

Godzina 16:00Gwiaz­do­zbiór 3D [YouTube]

Pro­wa­dzący: Justyna Put (MOA Niepołomice)
Opis: Poszu­ku­jąc gwiaz­do­zbio­rów na noc­nym nie­bie, łatwo można dostrzec gwiazdy znaj­du­jące się bli­sko sie­bie na sfe­rze nie­bie­skiej. Jed­nak one mogą być od sie­bie odda­lone nawet o wiele lat świetl­nych. Gwiazdy bowiem, są roz­rzu­cone w prze­strzeni kosmicz­nej. To, co widzimy, jest efek­tem rzu­to­wa­nia gwiazd na skle­pie­niu nie­bie­skim. Prze­ko­najmy się na kon­kret­nym przy­kła­dzie gwiaz­do­zbioru Łabę­dzia, jak to jest. Zapra­szamy do wspól­nej zabawy!

Potrzebne mate­riały:

 • wydru­ko­wany plik z gwiaz­do­zbio­rem Łabędzia
 • kolo­rowy papier A4
 • klika patycz­ków do szasz­ły­ków o dłu­go­ści 19 cm
 • jeden paty­czek o dłu­go­ści 24 cm oraz jeden o dłu­go­ści 57 cm
 • pisaki, kredki, gwiazdki do ozdoby
 • klej, nożyczki, taśma kle­jąca, mały kawa­łek pla­ste­liny, cienki sznurek
 • pod­kładkę A4, do któ­rej można wbić paty­czek (np. pudełko po butach, cienki sty­ro­pian, pianka)
 • linijka lub metr
 • tabela z dłu­go­ściami patyczków

 

Godzina 16:30KLUB MŁODEGO ODKRYWCYDla­czego samo­lot lata? [YouTube]

Pro­wa­dzący: Alek­san­dra Kowal­ska (MOA Nie­po­ło­mice) i Wio­leta Ogłoza (MOA Niepołomice)
Opis: „Dla­czego samo­lot lata” – kolejne etapy eks­pe­ry­mentu pro­wa­dzą do omó­wie­nia oddzia­ły­wa­nia powie­trza na maszyny lata­jące. Pro­ste eks­pe­ry­menty z uży­ciem dostęp­nych w każ­dym domu arty­ku­łów gospo­dar­stwa domo­wego pokażą wpływ ruchu czą­ste­czek powie­trza na różne przed­mioty. Wyja­śnimy zacho­wa­nie się przed­mio­tów zanu­rzo­nych w stru­mie­niu powie­trza i powsta­nie róż­nicy ciśnień. Zosta­nie rów­nież omó­wione prawo Ber­no­ul­liego i wyja­śnione po co są skrzy­dła w samo­lo­tach i samo­cho­dach. Zapra­szamy do wspól­nej, kształ­cą­cej zabawy.

Potrzebne mate­riały:

 • lejek
 • piłeczka ping­pon­gowa
 • suszarka do włosów
 • stos ksią­żek
 • kartka
 • taśma kle­jąca
 • nożyczki

 

Godzina 17:00SP9MOA znowu nadaje – Budowa wła­snego odbior­nika SDR [YouTube]

Pro­wa­dzący: Nie­po­ło­micki Klub Krótkofalowców
Opis: Z naszych warsz­ta­tów dowie­cie się jak zbu­do­wać wła­sny odbior­nik radiowy w swoim kom­pu­te­rze.  SDR (od ang. software-defi­ned radio, radio defi­nio­wane pro­gra­mowo) to sys­tem komu­ni­ka­cji radio­wej, w któ­rym dzia­ła­nie pod­sta­wo­wych ele­men­tów elek­tro­nicz­nych (mie­sza­czy, fil­trów, modu­la­to­rów i demo­du­la­to­rów, detek­to­rów) jest wyko­ny­wane za pomocą pro­gramu kom­pu­te­ro­wego. Dzięki temu roz­wią­za­niu skom­pli­ko­wane i dro­gie urzą­dze­nie odbior­cze można zastą­pić tanim i pro­stym ukła­dem z wyko­rzy­sta­niem pro­stego don­gle’a DVB‑T na chip­se­cie RTL 2832U. Zbu­duj go z nami!

Potrzebne mate­riały:

 • kom­pu­ter
 • tuner DVB‑T na chip­se­cie RTL 2832U dostępny bez pro­blemu w inter­ne­cie (ważne, aby był on na w/w chipsecie)
 • chwila cier­pli­wo­ści

 

Godzina 17:30Gwiazdy zmienne [YouTube]

Pro­wa­dzący: Wal­de­mar Ogłoza (MOA Niepołomice)
Opis: Pre­zen­ta­cja przed­sta­wia fascy­nu­jący świat gwiazd zmie­nia­ją­cych swoją jasność. Przed­sta­wione zostaną pod­sta­wowe rodzaje gwiazd zmien­nych, m.in. gwiazdy wybu­cha­jące, gwiazdy pul­su­jące i zaćmie­niowe. Dowiemy się, w jaki spo­sób gwiazdy te pozwo­liły zro­zu­mieć astro­no­mom jak powstają, roz­wi­jają się i umie­rają gwiazdy, czyli pod­sta­wowe cegiełki two­rzące Kosmos. Wska­zane zostaną obiekty, które co jakiś czas zni­kają i znów poja­wiają się na niebie.

 

Godzina 18:00Niebo nad Nie­po­ło­mi­cami” – live (uwa­run­ko­wane pogodą!!!) [YouTube]

Pro­wa­dzący: Janusz Nice­wicz (MOA Nie­po­ło­mice), Łukasz Maśla­niec (MOA Niepołomice)
Opis: Nocne niebo to fascy­nu­jąca scena, na któ­rej akto­rami są gwiazdy, pla­nety, Księ­życ i Słońce. Zapra­szamy na nie­zwy­kłą podróż po obiek­tach noc­nego nieba, w szcze­gól­no­ści: koniunk­cji Jowi­sza i Saturna, Marsa i Księ­życa. Świet­nym uzu­peł­nie­niem będzie pokaz obiek­tów głę­bo­kiego nieba, czyli gro­mad gwiazd, mgła­wic i galak­tyk. Wszystko sil­nie uza­leż­nione od warun­ków atmosferycznych.

Ogło­sze­nie kon­kursu astro­no­micz­nego nr 2 – szcze­góły pod­czas wej­ścia online
Nagroda: KARNET RODZINNY dla 6 osób upo­waż­nia­jący do bez­płat­nego wstępu na seans w Pla­ne­ta­rium w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

Kar­net ważny jest od 1 czerwca 2021 do 1 czerwca 2022 roku – po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu telefonicznym.

 

Godzina 18:30Pokazy waha­dła Foucaulta [YouTube]

Pro­wa­dzący: Adam Micha­lec (MOA Niepołomice)
Opis: Waha­dło Foucaulta to waha­dło mające moż­li­wość wahań w dowol­nej płasz­czyź­nie pio­no­wej. Powolna zmiana płasz­czy­zny ruchu waha­dła wzglę­dem Ziemi dowo­dzi jej obrotu wokół wła­snej osi.  Jeżeli waha­dło wpra­wimy w ruch, to po pew­nym cza­sie obser­wa­tor na Ziemi zauważy, że płasz­czy­zna wahań zmie­niła się. Nazwa waha­dła upa­mięt­nia jego wyna­lazcę, Jeana Foucaulta, który zade­mon­stro­wał je w lutym 1851 roku w Pary­skim Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

 

Godzina 19:00Niebo nad Łysiną – live (uwa­run­ko­wane pogodą!!!) [YouTube]

Pro­wa­dzący: Grze­gorz Sęk (MOA Niepołomice)
Opis: Nocne niebo to fascy­nu­jąca scena, na któ­rej akto­rami są gwiazdy, pla­nety, Księ­życ i Słońce. Zapra­szamy na nie­zwy­kłą podróż po obiek­tach noc­nego nieba, w szcze­gól­no­ści: koniunk­cji Jowi­sza i Saturna, Marsa i Księ­życa. Świet­nym uzu­peł­nie­niem będzie pokaz obiek­tów głę­bo­kiego, czyli gro­mad gwiazd, mgła­wic i galak­tyk. Wszystko sil­nie uza­leż­nione od warun­ków atmosferycznych.

 

Godzina 19:30Zakoń­cze­nie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2020 – live [YouTube]

Zakoń­cze­nie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2020, które popro­wa­dzi jej Nie­po­ło­micki koor­dy­na­tor Monika Maśla­niec – nauczy­ciel w Nie­po­ło­mic­kim MOA. Pod­czas tego spo­tka­nia nastąpi pod­su­mo­wa­nie dzia­łań tego­rocz­nej Nocy Naukow­ców oraz roz­strzy­gnie­cie kon­kur­sów astro­no­micz­nych z godziny 15:00 oraz 18:00.

 

DO ZOBACZENIA ONLINE!!!!!

 

KONKURSEKO NAUKOWIEC

Zapra­szamy do udziału kon­kur­sie: EKO NAUKOWIEC”!!!

Kon­kurs orga­ni­zuje Koor­dy­na­tor Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców, czyli Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego

Prace mogą być wyko­nane dowolną tech­niką, ale z wyko­rzy­sta­niem mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recyclingu.

Będą oce­niane w IV kate­go­riach wiekowych:

I kate­go­ria: 5–7 lat
II kate­go­ria: 8–10 lat
III kate­go­ria: 11–15 lat
IV kate­go­ria: 16–19 lat
Nad­sy­ła­nie prac do 16 listopada!

Ogło­sze­nie wyni­ków: 27 listo­pada!

Szcze­góły doty­czące kon­kursu znaj­dują się na stro­nie organizatorów:

https://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs/

 

 

Na koniec – prośba Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Małopolskiego:

Ser­decz­nie zachę­camy do wypeł­nia­nia ankiet oce­nia­ją­cych Mało­pol­ską Noc Naukow­ców 2020.

Ankieta dla uczniów

Ankieta dla osób dorosłych

Bez Was całe przed­się­wzię­cie nie mogłoby się odbyć, dla­tego tak ważne są dla nas Wasze opi­nie. Podziel­cie się nimi wła­śnie poprzez wypeł­nie­nie ankiet.

Wam, zaj­mie to tylko chwilkę, a dla nas każda infor­ma­cja jest bez­cenna. Dzięki nim będziemy mogli w przy­szłym roku jesz­cze lepiej przy­go­to­wać nasze wydarzenie.

Ser­decz­nie dziękujemy!

 

 

Monika Maśla­niec