Wydarzenia na niebie – grudzień 2020

Posted by on 28 listopada 2020

Wydarzenia na niebie – grudzień 2020

Gru­dzień więk­szo­ści z nas koja­rzy się z Miko­ła­jem i Świę­tami Bożego Naro­dze­nia. Dla astro­no­mów, to czas naj­dłuż­szych nocy, z wido­kiem na naj­pięk­niej­szy frag­ment nieba z gwiaz­do­zbio­rem Oriona na czele. Koń­czy się powoli okres widocz­no­ści Jowi­szaSaturna, na wie­czor­nym nie­bie, któ­rego kul­mi­na­cyj­nym momen­tem będzie koniunk­cja tych dwóch pla­net gazo­wych. Mars widoczny jest na nie­bie, aż do póź­nych godzin noc­nych. Wenus poja­wia się na nie­bie przed wscho­dem Słońca.

W grud­niu wypa­dają też mak­sima dwóch rojów mete­orów: jeden Gemi­nidy z radian­tem w gwiaz­do­zbio­rze Bliź­niąt i Ursydy z radian­tem w gwiaz­do­zbio­rze Małej Niedźwiedzicy.

Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) poja­wiać się będzie na wie­czor­nym nie­bie do 10 grud­nia by po krót­kiej nie­obec­no­ści powró­cić 19 grud­nia przed wscho­dem Słońca. Dodat­kowo miesz­kańcy Brze­ska i oko­lic będą mieli oka­zję do obser­wa­cji prze­lotu ISS na tle tar­czy Sło­necz­nej, 6 grud­nia o 11:56 i 23 grud­nia o 11:24.
PRZYPOMINAMYZACHOWANIU OSTROŻNOŚCI PODACZAS OBSERWACJI SŁOŃCA!!!

Na koniec infor­ma­cja dla Dzieci: w tym roku PIERWSZĄ GWIAZDKĄ będzie nie jeden obiekt a dwa: Jowisz i Saturn, które odnaj­dziemy nisko nad zachod­nim hory­zon­tem, następ­nie pojawi się Mars, a póź­niej Vega z gwiaz­do­zbioru Lutni (Liry) i Capella z gwiaz­do­zbioru Woź­nicy. Niech pierw­sza gwiazdka przy­nie­sie Wam dużo rado­ści i szczę­ścia na nowy 2021 rok. Weso­łych Świąt i Szczę­śli­wego Nowego 2021 Roku!!!

 

 

 • 7 XII – zakry­cie pla­ne­to­idy Westy przez Księ­życ 23h
 • 8 XIIIII kwa­dra Księżyca
 • 12 XII – Księ­życ w perygeum
 • 12/13 XII – Księ­życ bli­sko Wenus
 • 14 XII – nów Księżyca/maksimum roju Geminidy
 • 17 XII – koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Saturna
 • 21 XII – począ­tek astro­no­micz­nej zimy (11:02)/ koniunk­cja Jowi­sza i Saturna/maksimum roju Ursydy
 • 22 XII – I kwa­dra Księżyca
 • 23 XII – koniunk­cja Księ­życa i Marsa
 • 24 XII – Księ­życ w apogeum
 • 30 XII – peł­nia Księżyca

 

Janusz Nice­wicz