Małopolska Noc Naukowców 2020 ONLINE!

Posted by on 01 grudnia 2020

Małopolska Noc Naukowców 2020 ONLINE!

Kolejna Noc Naukow­ców za nami. To było wyjąt­kowe wyda­rze­nie, ponie­waż po raz pierw­szy orga­ni­zo­wa­li­śmy go tylko w SIECI.

Same przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów to kilka mie­sięcy żmud­nej pracy. Wszyst­kie aktyw­no­ści przy­go­to­wane dla Pań­stwa to wysi­łek wielu osób. Pomysł gonił pomysł i tak udało się przy­go­to­wać pro­gram z róż­nymi atrak­cjami. Były wykłady, warsz­taty i pokazy nieba oraz kon­kursy astronomiczne.

Wykłady naj­czę­ściej powsta­wały w domo­wych zaci­szach. W budynku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Tade­usza Kościuszki w Nie­po­ło­mi­cach udało się przy­go­to­wać nagra­nia warsz­ta­tów, które wszy­scy mogli oglą­dać w trak­cie MNN. Za to dzię­ku­jemy Dyrek­cji szkoły, która pozwo­liła nam korzy­stać z pomiesz­czeń szkolnych.

Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dwa kon­kursy astro­no­miczne w cza­sie MNN2020. Nagrody, które ufun­do­wało nasze Obser­wa­to­rium to 2x KARNET RODZINNY dla 6 osób upo­waż­nia­jący do jed­no­ra­zo­wego bez­płat­nego wstępu na seans w Pla­ne­ta­rium MOA.

Szczę­śli­wymi posia­da­czami kar­netu zostali: p. Kalina oraz p. Krzysztof.
GRATULUJEMY!!!

Zmie­rzy­li­śmy się z róż­nymi sytu­acjami, cho­ciażby brak pogody obser­wa­cyj­nej w cza­sie Nocy Naukow­ców. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków pogo­do­wych udało nam się poka­zać roz­gwież­dżone niebo. Prace nad poka­zami nieba były bar­dzo inten­syw­nie i to dzięki wytrwa­ło­ści ekipy udało się je prze­pro­wa­dzić kilka dni przed pla­no­waną trans­mi­sją na żywo. Dzięki temu mie­li­śmy mate­riał obser­wa­cyjny nieba nad Nie­po­ło­mi­cami i nad Łysiną.

Przez cały czas trwa­nia MNN byli­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji. W cza­sie pre­miery każ­dej z aktyw­no­ści, osoby przy­go­to­wu­jące daną aktyw­ność, na bie­żąco odpo­wia­dały na pyta­nia i komentarze.

Zaraz po zakoń­cze­niu Nocy Naukow­ców, gdy poga­szono świa­tła w salach nowego budynku MOA zja­wiła się u nas wyjąt­kowa dru­żyna – człon­ko­wie Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców. Oni co roku poma­gają przy two­rze­niu Nocy Naukow­ców. Zja­wili się w MOA, aby na dachu głów­nego budynku zamon­to­wać antenę para­bo­liczną, dzięki któ­rej będzie można odbie­rać sygnały radiowe i badać kosmos.

Duże zain­te­re­so­wa­nie miło­śni­ków nauki moty­wuje nas do dal­szej pracy:
– ponad 300 osób oglą­dało nas na żywo!!!
– ponad 1500 wyświetleń!!!

DZIĘKUJEMY!!!

Wyda­rze­nia pod­czas tego­rocz­nej edy­cji dla wielu z nas były cał­ko­witą nowo­ścią, ale zmie­rzy­li­śmy się z tym. Wiemy, że cały czas nabie­ramy doświad­cze­nia i będziemy w tym jesz­cze lepsi. Cie­szymy się, że w tym roku też byli­ście z nami, mimo róż­nych ogra­ni­czeń. Wasza aktyw­ność mobi­li­zuje do dal­szej pracy.

Do zoba­cze­nia na przy­szło­rocz­nej Nocy Naukow­ców 2021!

Życzymy dużo zdro­wia i pogod­nego nieba

 

 

Monika Maśla­niec
Nauczy­ciel MOA
Koor­dy­na­tor MNN w Niepołomicach