XVIII Opolski Festiwal Nauki dostępny online

Posted by on 03 grudnia 2020

XVIII Opolski Festiwal Nauki dostępny online

Jest nam miło poin­for­mo­wać, że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach zostało zapro­szone do włą­cze­nia się w XVIII Opol­skim Festi­walu Nauki. Trwa on od 6 listo­pada do 15 grud­nia. Jest to fan­ta­styczna impreza, która zrze­sza wielu wspa­nia­łych naukow­ców z róż­nych dzie­dzin. Wśród nich są wykła­dowcy, nauczy­ciele, spe­cja­li­ści i pasjo­naci nauki. Każdy z nich potrafi rewe­la­cyj­nie zapre­zen­to­wać swoją ulu­bioną dzie­dzinę. Dzięki takim dzia­ła­niom mło­dzi naukowcy mogą zachwy­cić się nauką, zoba­czyć pracę w labo­ra­to­riach i poznać odpo­wie­dzi na nur­tu­jące ich pytania.

Tym razem festi­wal pro­wa­dzony jest online. Dzięki takim dzia­ła­niom przy­go­to­wany mate­riał, może tra­wić do sze­ro­kiej publiczności.

 

 

Wyda­rze­nie to odbę­dzie się 4 grud­nia od godziny 17:00 w ramach Nocy Nauki !!!

Pro­gram Nocy Nauki jest następujący:

  • 17:00 “Podróże Komety po Ukła­dzie Sło­necz­nym” Justyna Put
  • 17:30 “Moja lata­jąca kometa” Justyna Put
  • 18:00 “Czy to meteoryt?“Kataryna Książek
  • 18:15  Roz­strzy­gnię­cie 53 Mię­dzysz­kol­nego Tur­nieju Fizycznego
  • 18:30 Inau­gu­ra­cja WAA
  • 18:45 “Czło­wiek a Kosmos czyli jak Wszech­świat wpływa na nas.” Wal­de­mar Ogłoza
  • 19:30 Spo­tka­nie z Miro­sła­wem Hermaszewskim
  • 20:30 “Aktu­alne nocne niebo nad Nie­po­ło­mi­cami” Grze­gorz Sęk i Łukasz Maślaniec

 

Wię­cej infor­ma­cji o tym wyda­rze­niu poja­wią się rów­nież w naszych mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Zapraszamy!

Link do transmisji.

 

 

Justyna Put