Wydarzenia na niebie – listopad 2020

Posted by on 29 października 2020

Wydarzenia na niebie – listopad 2020

Choć noce listo­pa­dowe są dłu­gie, to jed­nak czę­sto mgli­ste i pochmurne. Jed­nak przy odro­bi­nie szczę­ścia, będziemy mogli podzi­wiać wiele wido­wi­sko­wych zja­wisk na niebie.
Koń­czy się powoli okres widocz­no­ści Jowi­sza i Saturna, które są widoczne po zacho­dzie Słońca, nisko nad zachod­nim hory­zon­tem. Mars jest dobrze widoczny przez całą noc, zaś Wenus poja­wia się nad ranem. Z dnia na dzień popra­wiają się warunki do obser­wa­cji Mer­ku­rego przed wscho­dem Słońca, nisko nad wschod­nim horyzontem.

Do 10 listo­pada, prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS), będą widoczne nad ranem, ale już od 20 listo­pada Sta­cja pojawi się na wie­czor­nym niebie.

30 listo­pada nastąpi pół­cie­niowe zaćmie­nie Księ­życa, nie­stety w Pol­sce będzie ono niewidoczne.

 

 

 • 6 XI – mak­si­mum roju Tau­rydy (S)
 • 8 XIIII kwa­dra Księżyca
 • 10 XI – mak­sy­malna elon­ga­cja zachod­nia Merkurego
 • 12 XI – mak­si­mum roju Tau­rydy (N)
 • 13 XI – nad ranem, koniunk­cja Mer­ku­rego, Wenus, Księ­życa i gwiazdy Spika z gwiaz­do­zbioru Panny
 • 14 XI – Księ­życ w perygeum
 • 15 XI – nów Księżyca
 • 17/18 XI – mak­si­mum roju Leonidy
 • 19 XI – wie­czo­rem, koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Saturna
 • 22 XI – I kwa­dra Księżyca
 • 25 XI – koniunk­cja Księ­życa i Marsa
 • 27 XI – Księ­życ w apogeum
 • 29 XI – Księ­życ mię­dzy Ple­ja­dami i Hiadami
 • 30 XI – peł­nia Księżyca/półcieniowe zaćmie­nie Księ­życa (w Pol­sce niewidoczne)

 

Janusz Nice­wicz