Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny

Posted by on 03 stycznia 2022

“Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny

 

Sza­nowni Państwo!
Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na nowo­roczny kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”!

Kon­cert odbę­dzie się 7 stycz­nia o godzi­nie 19:30.

 

Wystą­pią ucznio­wie Szkoły Muzycz­nej I i II st. im. B. Rut­kow­skiego w Krakowie:
Alek­san­dra Fra­niek – flet,
Zuzanna Agata Górecka – harfa,
Kaja Kie­fer­ling – harfa,
Michał Maj­kow­ski – harfa,
z klas prof. Agnieszki Greli-Fed­ko­wicz i prof. Renaty Guzik.
W pro­gra­mie: Albéniz, Andrès, Bru­beck, Con­nes­son, Fra­nçois, Grela-Fed­ko­wicz, Luto­sław­ski, Scarlatti.

 

Szcze­góły pro­gramu: Muzyka pod gwiaz­dami – program

 

For­mu­larz rezer­wa­cji miejsc na kon­cert – ilość miejsc jest ogra­ni­czona, wstęp wolny.

Zapra­szamy!!