Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki – OMSA 2022

Posted by on 24 stycznia 2022

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki – OMSA 2022

 

Wszyst­kich uczniów szkół śred­nich, a także ósmo­kla­si­stów zapra­szamy do udziału w kon­kur­sie na naj­lep­szy refe­rat astronomiczny.
Jeśli inte­re­su­jesz się astro­no­mią, pasjo­nu­jesz się zdo­by­wa­niem kosmosu lub po pro­stu lubisz patrzeć w gwiazdy, to ten kon­kurs jest dla Ciebie!
Możesz wybrać dowolny kosmiczny temat jaki Cię inte­re­suje, opo­wie­dzieć o swo­ich obser­wa­cjach, inte­re­su­jąco przed­sta­wić naj­now­sze wyniki badań, opi­sać jedną z fascy­nu­ją­cych misji sond kosmicznych …
Przy­go­tuj swój refe­rat w for­mie pre­zen­ta­cji lub arty­kułu i przy­ślij go orga­ni­za­to­rom do 1 kwiet­nia.
Jury kon­kursu wybiorą naj­lep­sze refe­raty, a ich auto­rzy wygło­szą je 22 kwiet­nia pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego w budynku MOA w Niepołomicach.
Bądź zatem gotów na zapre­zen­to­wa­nie swo­jej pracy.
Posta­raj się. Trzy refe­raty zyskają nomi­na­cję Jury do udziału w semi­na­rium na szcze­blu ogól­no­pol­skim. Oczy­wi­ście będą także kosmiczne nagrody.
Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz w załą­czo­nym regu­la­mi­nie a także na stro­nie pla­ne­ta­rium w Grudziądzu.

Lista nade­sła­nych referatów.

Lista refe­ra­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do dal­szego etapu konkursu.