Prima Aprilis – Śpiewający Król :)

Posted by on 20 marca 2017

Prima Aprilis – Śpiewający Król :)

SEANSPLANETARIUM dla DZIECI!

Zapra­szamy wszyst­kie dzieci oraz tych star­szych też(!), na SPECJALNY seans pod tytu­łem „Śpie­wa­jący król”.

Uczest­nicy spo­tka­nia na wesoło przyj­rzą się gwiaz­do­zbio­rom wio­sen­nego nieba. Spraw­dzą gdzie obec­nie zacho­dzi Słońce oraz jakie pla­nety widoczne są na noc­nym nie­bie – w cza­sie gdy wio­sna mówi nam już „puk, puk”.

Prze­wod­ni­kiem będzie Król. Śpie­wa­jący Król!


sobota – 1 kwiet­nia | godzina 11:00 | cena biletu – 5 zło­tych od uczestnika

Pro­simy o wcze­śniej­szą reje­stra­cję – poprzez  **FORMULARZ**

 

[Tak, TO NIE JEST żart. Seans się odbę­dzie, naprawdę! Zapra­szamy!… chyba… że wpad­niemy w czarną dziurę 🙂 ]