Trochę “nasi” Olimpijczycy :)

Posted by on 14 marca 2017

Trochę “nasi” Olimpijczycy :)

Ogło­szono wła­śnie listę zwy­cięz­ców jubi­le­uszo­wej, bo sześć­dzie­sią­tej Olim­piady Astro­no­micz­nej. Insty­tu­cja ta jest mi bli­ska, ponie­waż sam byłem jej fina­li­stą w latach 1964 i 1965. Wspo­mi­nam te czasy i tę rywa­li­za­cję jako zna­ko­mi­cie dopin­gu­jącą do sta­rań i wysił­ków mają­cych na celu jesz­cze lep­sze pozna­nie astro­no­mii, ale także jako świetną oka­zję do pozna­wa­nia nowych ludzi o podob­nych zainteresowaniach.

W trak­cie naszych zajęć, a także na obo­zach i wyjaz­dach obser­wa­cyj­nych zro­dziło się i dosko­na­liło wiele talen­tów, z któ­rych spora liczba sta­ruje w kon­kur­sach i olim­pia­dach. Na ogło­szo­nej nie­dawno liście ze sporą satys­fak­cją dostrze­głem w pierw­szej dzie­siątce nazwi­ska Zbyszka Przy­gody, Bła­żeja Roz­wodyBar­to­sza Dzię­cioła. Wszy­scy oni byli uczest­ni­kami let­nich obo­zów „Per­se­idy” na Mazu­rach, a Zby­szek był tam nawet 4 razy.

Zatem skoro wysi­łek nauczy­cieli oraz instruk­to­rów a także zapał uczniów przy­nosi dobre wyniki, kon­ty­nu­ujemy orga­ni­zo­wa­nie naszych obo­zów. Naj­bliż­szy Letni Obóz Obser­wa­cyjny „PERSEIDY 2017” odbę­dzie się jak zwy­kle w Lewał­dzie Wiel­kim w dniach od wtorku 1 sierp­nia do nie­dzieli 20 sierp­nia, a koszt uczest­nic­twa dla uczniów MOA wynosi 1 600 zł. Ogło­sze­nie o Obo­zie i for­mu­larz zgło­sze­niowy ukażą się na stro­nie MOA w następ­nym tygo­dniu, tam też będą ogło­szone szcze­góły doty­czące wycie­czek i innych atrak­cji obo­zo­wych. A na razie spójrzmy na obo­zowe zdję­cia naszych przy­ja­ciół, któ­rym było dane osią­gnąć tak wyso­kie lokaty w pre­sti­żo­wej rywa­li­za­cji – Bar­tosz był drugi, Bła­żej szó­sty, a Zby­szek siódmy w kraju.

 

Bar­tosz Dzięcioł

 

Bła­żej Rozwoda

 

Zby­szek Przygoda

 

Grze­gorz Sęk