Międzynarodowy Dzień Planetariów 2017

Posted by on 01 kwietnia 2017

Międzynarodowy Dzień Planetariów 2017

Co roku w nie­dzielę naj­bliż­szą wio­sen­nej rów­no­nocy obcho­dzone jest święto insty­tu­cji popu­la­ry­zu­ją­cych astro­no­mię przy pomocy pro­jek­cji obra­zów na sfe­rycz­nej cza­szy nad gło­wami widzów. Czyli w budynku Pla­ne­ta­rium i przy pomocy apa­ra­tury pla­ne­ta­rium. Czy­nią to pra­cow­nicy Pla­ne­ta­rium i oni też mają swój udział w obcho­dach. W roku obec­nym nasze Obser­wa­to­rium w oso­bach Domi­nika Paster­naka, Janu­sza Nice­wi­cza oraz Grze­go­rza Sęka świę­to­wało wraz z kole­gami z Łodzi, Świd­nicy i Kro­sna w Pla­ne­ta­rium Ślą­skim w Cho­rzo­wie. Tam też w sali pro­jek­cyj­nej odbyły się cztery seanse, ten ostatni przy­go­to­wał Janusz Nice­wicz z Nie­po­ło­mic. Publicz­ność licz­nie dopi­sała, a w prze­rwach mogli­śmy się zapo­znać z kon­cep­cją roz­bu­dowy pla­cówki w Chorzowie.
Przy pomocy plansz Ste­fan Janta obja­śnił uczest­ni­kom spo­tka­nia istotę pro­jektu, pod­kre­śla­jąc przy­rost powierzchni edu­ka­cyj­nej i eks­po­zy­cyj­nej w sto­sunku do stanu obec­nego. Całość ma być scho­wana w znacz­nej mie­rze w przy­zie­miu, aby nie naru­szać cha­rak­te­ry­stycz­nej, zna­nej każ­demu miło­śni­kowi astro­no­mii w Pol­sce, syl­wetki zespołu budyn­ków.  Ma zostać zaku­piony nowy, hybry­dowy pro­jek­tor, a ten obecny, pocho­dzący z roku 1955, znaj­dzie swoje miej­sce w spe­cjal­nie zbu­do­wa­nej małej salce, nadal gotowy do pracy.

 

W tej sali po raz pierw­szy byłem w roku 1962 jako licealista

 

W ste­rówce wraz z kole­gami z Cho­rzowa – Krzyś­kiem i Rafałem

 

Ste­fan Janta pre­zen­tuje szcze­góły rozbudowy

 

Pro­jekt wzbu­dza nasze żywe zainteresowanie

 

Uścisk z kosmo­nautą – zbliża się prze­cież dzień Jurija

 

Grze­gorz Sęk