Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 16 marca 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Ekipa nauczy­cieli Obser­wa­to­rium bie­rze udział w Kon­fe­ren­cji “Inte­rak­cja – Inte­gra­cja” odby­wa­ją­cej się w Cen­trum Nauki Koper­nik w Warszawie.

Na blogu “nauczy­ciele, ucznio­wie i sym­pa­tycy MOA poja­wił się opis jed­nej z aktyw­no­ści naszej grupy.

Szcze­góły: Kon­fe­ren­cja trwa