Astrowarsztaty 2018 już za nami

Posted by on 08 marca 2018

Astrowarsztaty 2018 już za nami

Siódme Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii dla nauczy­cieli zgro­ma­dziły w MOA kil­ka­na­ście osób, które w dniach od 9 do 12 lutego pra­co­wi­cie ćwi­czyły swoje umie­jęt­no­ści. Zaj­mo­wa­li­śmy się głów­nie prak­tyką wyko­ny­wa­nia i opra­co­wy­wa­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych, ale i tych doty­czą­cych Ziemi jako pla­nety. Nie bra­kło opo­wie­ści wypra­wo­wych, i tak Mate­usz Win­dak przed­sta­wił dzieje eks­pe­dy­cji na cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca, a Tomasz Żyw­czak zaim­po­no­wał poka­zem spo­rej kolek­cji zdjęć wyko­na­nych w róż­nych egzo­tycz­nych zakąt­kach świata. Janusz Nice­wicz z kolei pro­wa­dził zdalne obser­wa­cje radio­te­le­sko­pem z pro­jektu Radio-Hou oraz instru­ował jak opra­co­wy­wać kolo­rowe zdję­cia z tele­sko­pów Micro­ob­se­rva­tory.
Wiel­kim hitem oka­zały się wystą­pie­nia gości z wro­cław­skiego klubu SP6ZWR – przed­sta­wili oni szcze­gó­łowo przy­go­to­wa­nia i prze­bieg eks­pe­ry­mentu pole­ga­ją­cego na wysła­niu balonu stra­tos­fe­rycz­nego z apa­ra­turą badaw­czą na wyso­kość 36 kilo­me­trów. Przy oka­zji z udzia­łem naszych kole­gów z klubu radio­ama­tor­skiego SP9MOA odbył się pokaz prze­sy­ła­nia obrazu za pomocą kodo­wa­nia aku­stycz­nego, co umoż­li­wiło jego odbiór zwy­kłym smartfonem.
W trak­cie naj­bliż­szej Nocy Naukow­ców podej­miemy wspól­nie próbę wysła­nia takiego balonu z terenu MOA, umiesz­cza­jąc jako ładu­nek mię­dzy innymi detek­tor pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­nego. Dzię­kuję fir­mie Astro­tur za bez­płatne noc­legi, Dyrek­cji MOA za udo­stęp­nie­nie sali oraz sprzętu, kole­gom za udział w przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu warsz­ta­tów, a Justy­nie Put jestem szcze­gól­nie wdzięczny za poświę­ce­nie wielu godzin i zaan­ga­żo­wa­nie w pracę z nauczycielami.

 

 

Grze­gorz Sęk