Wakacje! Zapraszamy!

Posted by on 27 czerwca 2017

Wakacje! Zapraszamy!

 

Pod­czas waka­cji zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.

 

 

 

 

Oto co proponujemy:

 

SEANSEPLANETARIUM – od 26 czerwca do 4 sierpnia

  • od ponie­działku do piątku o godzi­nie 11:00 (pro­simy o punktualność!)

 

Seanse w lipcu:

12 lipca (środa) – Tro­pem czar­nych dziur
13 lipca (czwar­tek) – Galak­tyczne obłoki
14 lipca (pią­tek) – Aktu­alne niebo
17 lipca (ponie­dzia­łek) – Wędrówki z planetami
18 lipca (wto­rek) – Galak­tyczne obłoki
19 lipca (środa) – Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle
20 lipca (czwar­tek) – Niebo według Greków
21 lipca (pią­tek) – Wędrówki z planetami
24 lipca (ponie­dzia­łek) – Wędrówki z planetami
25 lipca (wto­rek) – Niebo dzisiejsze
26 lipca (środa) – Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle
27 lipca (czwar­tek) – Niebo według Greków
28 lipca (pią­tek) – Wędrówki z planetami
31 lipca (ponie­dzia­łek) – Wędrówki z planetami

 

Seanse w sierpniu:

1 sierp­nia (wto­rek) – Niebo dzisiejsze
2 sierp­nia (środa) – Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle
3 sierp­nia (czwar­tek) – Niebo według Greków
4 sierp­nia (pią­tek) – Wędrówki z planetami

 

Infor­ma­cje dodat­kowe o seansach:

Aktu­alne niebo – od 7 lat, seans na żywo, ok. 40 minut
Galak­tyczne obłoki – od 5 lat, seans na żywo, ok. 40 minut
Niebo dzi­siej­sze – od 5 lat, seans na żywo, ok. 45 minut
Niebo według Gre­ków – od 14 lat, ok. 45 minut
Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle – od 8 lat, ok. 45 minut
Tro­pem czar­nych dziur – od 10 lat, seans na żywo, ok. 40 minut
Wędrówki z pla­ne­tami – od 5 lat, ok. 45 minut

 

 

 

OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP – od 26 czerwca do 31 sierp­nia (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie)

  • od ponie­działku do środy – w godzi­nach 12:00 – 13:00

 

NOCNE POKAZY NIEBA – w godzi­nach 21:00 – 24:00 (wyłącz­nie przy bez­chmur­nym niebie)

  • 18 sierp­nia (pią­tek)
  • 22 sierp­nia (wto­rek)
  • 25 sierp­nia (pią­tek)
  • 29 sierp­nia (wto­rek)

 

Ponadto:

 

DZIEŃ ASTEROIDY – obser­wa­cje nieba na tere­nie Obserwatorium

  • 30 czerwca (pią­tek), w godzi­nach 21:00 – 24:00

 

PERSEIDY NA RYNKUNIEPOŁOMICACH – obser­wa­cje meteorów

  • 12 sierp­nia (sobota), w godzi­nach 20:00 – 1:00

 

TRANSMISJA ZJAWISKA CAŁKOWITEGO ZAĆMIENIA SŁOŃCA – Mało­pol­skie Cen­trum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach

  • 21 sierp­nia (ponie­dzia­łek), w godzi­nach 18:00 – 22:00

 

Wszyst­kie atrak­cje są BEZPŁATNE.

Zapra­szamy!