Wyjazdy do szkół

Wyjazdy zawie­szone w związku z sytu­acją epidemiczną.

Przy­je­dziemy do Waszej szkoły!
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne z Nie­po­ło­mic ofe­ruje nową usługę edu­ka­cyjną, która będzie reali­zo­wana na tere­nie Waszej szkoły, gdzie­kol­wiek się ona znaj­duje. Ucznio­wie w trak­cie zajęć pro­wa­dzo­nych przez kie­run­kowo wykształ­co­nych i doświad­czo­nych nauczy­cieli otrzy­mają solidną por­cję wie­dzy astro­no­miczno-astro­nau­tycz­nej podaną w atrak­cyjny spo­sób. Naj­młodsi dowie­dzą się o Ziemi i jej miej­scu w Ukła­dzie Sło­necz­nym, a ci nieco starsi będą mogli poznać tajem­nice gwiazd i galak­tyk. Na życze­nie dodamy do tema­tyki poru­sza­nych zagad­nień i te zawarte w Posta­wie Pro­gra­mo­wej Kształ­ce­nia Ogólnego.

 

Do wyboru przed­sta­wiamy dwa pakiety zajęć:

    1. MOBILNE PLANETARIUM – seans w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium oraz tele­sko­powe pokazy Słońca*
    2. MOBILNE MOA – pre­lek­cja astro­no­miczna oraz tele­sko­powe pokazy Słońca*

 

Zaję­cia nasze obej­mują sze­roką gamę zagad­nień nawią­zu­ją­cych do lek­cji fizyki, geo­gra­fii czy też przy­rody, pobu­dzają wyobraź­nię i uka­zują w nowym, atrak­cyj­nym kon­tek­ście wie­dzę podręcznikową.

* Pokazy odby­wają się poza budyn­kiem szkoły i wyma­gają sło­necz­nej pogody, a nasze tele­skopy są wypo­sa­żone w spe­cja­li­styczne fil­try słoneczne.