Wielkanoc 2020

Posted by on 11 kwietnia 2020

Wielkanoc 2020

Życzymy zdro­wych, bez­piecz­nych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych reflek­sji a przede wszyst­kim nadziei i miło­ści. Niech ten szcze­gólny czas napełni wszyst­kich otu­chą i da siłę do poko­ny­wa­nia wszel­kich trudności.

Dyrek­cja i Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach