Wydarzenia na niebie – kwiecień 2020

Posted by on 04 kwietnia 2020

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2020

Wiel­ka­noc jest świę­tem rucho­mym: może wypaść naj­wcze­śniej 22 marca, zaś naj­póź­niej 25 kwiet­nia. Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Dla­tego w tym roku wypada to 12 kwietnia.

Przez cały mie­siąc na wie­czor­nym nie­bie kró­luje pla­neta – Wenus. Nato­miast w dru­giej czę­ści nocy możemy obser­wo­wać Jowi­sza, SaturnaMarsa.
W pierw­szym tygo­dniu kwiet­nia, na wie­czor­nym nie­bie możemy obser­wo­wać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS), która pod koniec mie­siąca pojawi się na poran­nym niebie.

 

 

  • 1.04 – I kwa­dra Księ­życa, nad ranem – koniunk­cja Marsa i Saturna
  • 7.04 – Księ­życ w perygeum
  • 8.04 – peł­nia Księżyca
  • 12.04 – Wielkanoc
  • 15.04 – III kwa­dra Księ­życa, nad ranem – koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Saturna
  • 16.04 – nad ranem – koniunk­cja Księ­życa i Marsa
  • 20.04 – Księ­życ w apogeum
  • 22/23.04 – mak­si­mum roju Lirydów
  • 23.04 – nów Księżyca
  • 30.04 – I kwa­dra Księżyca

 

Janusz Nice­wicz