Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

Posted by on 18 kwietnia 2020

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

W tym trud­nym cza­sie izo­la­cji domo­wej cały czas dzia­łamy! Pozo­sta­jemy nie­ustan­nie do Waszej dys­po­zy­cji, a w związku z tym mamy kolejną, zupeł­nie nową propozycję.
[Nie zapo­mi­naj­cie o spe­cjal­nej stronie ——–>
Zostań w domu z MOA!]

Otwie­ramy nie­koń­czącą się (mamy nadzieję) sesję PYTAŃODPOWIEDZI pod hasłem:

 

 

Zapy­taj Astronoma

 

Jeśli masz pyta­nia doty­czące astro­no­mii, astro­fi­zyki czy astro­nau­tyki lub nie mia­łeś odwagi lub moż­li­wo­ści zada­nia pytań, możesz do nas napisać.

Pyta­nia można zada­wać poprzez for­mu­larz kon­tak­towy na TEJ STRONIE.
Na niej rów­nież – będziemy zamiesz­czać prze­słane pyta­nia oraz nasze odpowiedzi.

Zapra­szamy!

 

Janusz Nice­wicz