Aktualności

Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Zamieszczony przez w dniu 07 czerwca 2018

Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Przy­po­mnie­nie dla Uczest­ni­ków - har­mo­no­gram wycieczki do Cho­rzowa w dniu 16 czerwca 2018 roku: 1. Zbiórka – przy ulicy Szkol­nej 8:00 2. Wyjazd do Cho­rzowa 8:15 3. Seans w Pla­ne­ta­rium w Cho­rzo­wie 11:00 4. Zwie­dza­nie Obser­wa­to­rium 12:30 5. Wyjazd do Nie­po­ło­mic 15:00 6. Powrót do Nie­po­ło­mic ok. 18:00 Wyży­wie­nie we wła­snym zakre­sie.   Infor­ma­cji udziela kie­row­nik wycieczki p. Monika Maśla­niec:...

Czytaj dalej...

SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

Zamieszczony przez w dniu 07 czerwca 2018

SPOJRZENIE NA NIEBO 2018 – wyniki konkursu

6 czerwca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyło się posie­dze­nie Komi­sji kon­kur­so­wej w skła­dzie: 1. mgr Monika Maśla­niec 2. mgr inż. Domi­nik Paster­nak 3. mgr Janusz Nice­wicz Komi­sja zatwier­dziła 7 prac z 7, które wpły­nęły na kon­kurs. W wyniku gło­so­wa­nia przy­znano: W kate­go­rii I klas I-III: I miej­sce – Mag­da­lena Kuczek oraz Mate­usz Ptasz­nik (ex aequo) – Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Nie­po­ło­mi­cach W kate­go­rii II...

Czytaj dalej...

Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Zamieszczony przez w dniu 06 czerwca 2018

Udany Dzień Dziecka z Nauką!

Oj działo się działo. Bli­sko 1000 osób gościło w nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium!!! Nie­po­ło­mic­kie Obser­wa­to­rium wraz z Urzę­dem Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice zor­ga­ni­zo­wało wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką. Do współ­pracy zostały zapro­szone kra­kow­skie uczel­nie i miło­śnicy astro­no­mii. Byli z nami: Aka­de­mia Gór­ni­czo Hut­ni­cza – Wydział Geo­lo­gii, Geo­fi­zyki i Ochrony Śro­do­wi­ska, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – Wydział Che­mii, Poli­tech­nika Kra­kow­ska – Wydział Archi­tek­tury, Nie­po­ło­micki Klub...

Czytaj dalej...

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 31 maja 2018

27. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popu­lar­no­nau­ko­wych.         Oto co pro­po­nu­jemy:   SEANSE W PLANETARIUM sobota (2 czerwca): godziny –  11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00   OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie) sobota: w godzi­nach od 12:00 do 15:00   Zaję­cia NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU...

Czytaj dalej...

Dzień Dziecka z Nauką!

Zamieszczony przez w dniu 24 maja 2018

Dzień Dziecka z Nauką!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na wyjąt­kowy Dzień Dziecka – Dzień Dziecka z Nauką! W trak­cie tego wyda­rze­nia każdy uczest­nik będzie mógł prze­pro­wa­dzać doświad­cze­nia i poczuć się jak praw­dziwy nauko­wiec. Zabawy astro­no­mią, fizyką, che­mią, archi­tek­turą, geo­lo­gią popro­wa­dzą naukowcy kra­kow­skich uczelni wyż­szych oraz nauczy­ciele i sym­pa­tycy MOA. Nie zabrak­nie róż­nych doświad­czeń, poka­zów i zabaw w któ­rych będzie mógł wziąć udział...

Czytaj dalej...