Aktualności

- czyli co nowego w Obser­wa­to­rium

Zaćmienie Księżyca – kolorowe zjawisko…

Zamieszczony przez w dniu 19 stycznia 2019

Zaćmienie Księżyca – kolorowe zjawisko…

…któ­rego nie spo­sób prze­ga­pić! Słońce to jedyne ciało w naszym oto­cze­niu, które stale świe­cąc wła­snym świa­tłem obda­rza nim pozo­stałe ciała Układu. Dzięki temu widzimy na nie­bie pla­nety, pla­ne­to­idy, cza­sem komety, no i oczy­wi­ście Księ­życ, który okrą­ża­jąc Zie­mię pre­zen­tuje obser­wa­to­rom całość (przy pełni) lub tylko część swo­jej tar­czy. Ale jest taka część prze­strzeni znaj­du­jąca się po prze­ciw­nej od Słońca stro­nie, gdzie to świa­tło wprost nie dociera. To oczy­wi­ście obszar cie­nia,...

Czytaj dalej...

Obserwatorium finalistą ważnego konkursu!

Zamieszczony przez w dniu 09 stycznia 2019

Obserwatorium finalistą ważnego konkursu!

7 stycz­nia 2019 roku w War­sza­wie ogło­szono wyniki 14. edy­cji kon­kursu POPULARYZATOR NAUKI orga­ni­zo­wa­nego przez por­tal NAUKA W POLSCE Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej oraz Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego. W kon­kur­sie prze­pro­wa­dzo­nym po raz pierw­szy w 2005 roku, spo­ty­kają się dorocz­nie osoby i insty­tu­cje zaj­mu­jące się w Pol­sce sze­roko pojętą popu­la­ry­za­cją nauki. Naj­śwież­sza odsłona kon­kursu zgro­ma­dziła 140 kan­dy­da­tów, co jak pod­kre­ślają orga­ni­za­to­rzy – jest wyni­kiem...

Czytaj dalej...

Ferie zimowe 2019 w naszym Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 03 stycznia 2019

Ferie zimowe 2019 w naszym Obserwatorium

    W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  14 do 25 stycz­nia 2019 roku – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach.       Pro­po­nu­jemy, co nastę­puje:   SEANSE w PLANETARIUM – od ponie­działku do piątku – BEZPŁATNE! dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych – o godzi­nie 10:00 dla osób indy­wi­du­al­nych – o godzi­nie 11:00   Pro­gram sean­sów dla osób indy­wi­du­al­nych: 15.01.2019 – wto­rek „Niebo według Gre­ków” – dzieci powy­żej 10 lat, mło­dzież, doro­śli 16.01.2019 – środa...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w styczniowe niebo 2019

Zamieszczony przez w dniu 02 stycznia 2019

Spojrzenie w styczniowe niebo 2019

Adam Micha­lec, sty­czeń 2019   Kiedy sty­czeń naj­ostrzej­szy, tedy roczek naj­płod­niej­szy Bez względu na przy­sło­wiową pogodę, cze­kają nas w tym mie­siącu zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, naj­cie­kaw­szych, zwią­za­nych naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to cho­ciażby przez glo­balne zmiany, nie tylko kli­matu Ziemi. Nasza Zie­mia, jak zwy­kle, już 3 stycz­nia o godz. 06, w swym rocz­nym ruchu po orbi­cie, będzie...

Czytaj dalej...

Nowy Rok 2019

Zamieszczony przez w dniu 30 grudnia 2018

Nowy Rok 2019

“Nowy Rok…Teraz jest usta­lony czas na pod­ję­cie corocz­nych posta­no­wień.W przy­szłym tygo­dniu może­cie jak zwy­kle zacząć bru­ko­wać nimi pie­kło.” Mark Twain   Choć w tej tezie tkwi sedno wielu naszych nowo­rocz­nych dekla­ra­cji, a tych praw­dzi­wie trwa­łych jest bar­dzo nie­wiele 🙂 – życzymy Wam tak zwy­czaj­nie, szcze­rze i ser­decz­nie – WSZYSTKIEGO DOBREGO!   Ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego   PS.Pamię­taj­cie o zwie­rzę­tach w Syl­we­stra! Swo­ich i oko­licz­nych. Warto “odpu­ścić” sobie...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w niebo A.D. 2019

Zamieszczony przez w dniu 27 grudnia 2018

Spojrzenie w niebo A.D. 2019

Tak oto kolejny raz dziar­sko sta­jemy u progu Nowego Roku, w któ­rym będziemy obcho­dzić mię­dzy innymi: stu­le­cie powsta­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej, tudzież stu­le­cie miło­śni­czego ruchu astro­no­micz­nego w Pol­sce, z cza­sem prze­kształ­co­nego w PTMA, oraz 50-lecie lądo­wa­nia pierw­szego czło­wieka na Księ­życu. Nie­za­leż­nie od tych wyda­rzeń rocz­ni­co­wych, pra­gniemy trzy­mać się porządku w miarę dosko­na­łego, a obser­wu­jąc nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od przy­szło­rocz­nych wyda­rzeń...

Czytaj dalej...

Życzenia świąteczne!

Zamieszczony przez w dniu 22 grudnia 2018

Życzenia świąteczne!

Speł­nie­nia życzeń - jak w wier­szu Leopolda Staffa - oraz spo­koju, wyjąt­ko­wej, domo­wej atmos­fery i chwili  potrzeb­nej każ­demu zadumy. Tego Wam życzy ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach!       GWIAZDA Świe­ciła gwiazda na nie­bie, Srebrna i sta­ro­świecka, Świe­ciła wigi­lij­nie, Każdy ją zna od dziecka. Zwi­sały z niej z wysoka Dłu­gie, błysz­czące pro­mie­nie, A każdy pro­mień to było Jedno świą­teczne życze­nie. I przy­szli – nie mago­wie, Już tro­chę...

Czytaj dalej...

Zjawisko Gwiazdy Betlejemskiej z punktu widzenia astronomii

Zamieszczony przez w dniu 21 grudnia 2018

Zjawisko Gwiazdy Betlejemskiej z punktu widzenia astronomii

Zazwy­czaj w oko­licy Świąt Bożego Naro­dze­nia poja­wiają się wypo­wie­dzi astro­no­mów bądź popu­la­ry­za­to­rów tej nauki na temat mitu Gwiazdy Betle­jem­skiej. Więk­szość z nich usi­łuje ziden­ty­fi­ko­wać obiekt lub zja­wi­sko, jakie dało począ­tek słyn­nym wer­som z Ewan­ge­lii św. Łuka­sza, któ­rych tu przy­ta­czać nie trzeba. Tylko nie­wielu jed­nak zacho­wuje scep­ty­cyzm uwa­ża­jąc, że żaden obiekt ani żadne zja­wi­sko astro­no­miczne widoczne na ówcze­snym nie­bie nie odpo­wiada opi­sowi –...

Czytaj dalej...

Sukces proszę Państwa! Sukces!

Zamieszczony przez w dniu 09 grudnia 2018

Sukces proszę Państwa! Sukces!

Czy zasłu­gu­jemy? Z pew­no­ścią! Czy osta­tecz­nie zwy­cię­żymy? O tym zade­cy­duje Kapi­tuła kon­kursu zło­żona z przed­sta­wi­cieli Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego, por­talu Nauka w Pol­sce, repre­zen­tan­tów śro­do­wisk nauko­wych oraz popu­la­ry­za­to­rów nauki. Dro­dzy Inter­nauci! Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne, pla­cówka oświa­towa o pra­wie 55-let­niej tra­dy­cji w dzie­dzi­nie popu­la­ry­za­cji astro­no­mii - sta­nęła w szranki z czo­ło­wymi popu­la­ry­za­to­rami nauki w Pol­sce...

Czytaj dalej...

Sto Godzin Astronomii | 100 LAT POD WSPÓLNYM NIEBEM

Zamieszczony przez w dniu 09 grudnia 2018

Sto Godzin Astronomii | 100 LAT POD WSPÓLNYM NIEBEM

Uprzej­mie zapra­szamy do udziału w ogól­no­świa­to­wym wyda­rze­niu astro­no­micz­nym pod nazwą 100 Hours of Astro­nomy (100 Godzin Astro­no­mii), które zwią­zane jest z obcho­dami 100-lecia powsta­nia naj­waż­niej­szej ogól­no­świa­to­wej orga­ni­za­cji astro­no­micz­nej noszą­cej nazwę Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna.   Zapra­szamy do naszego Obser­wa­to­rium pomię­dzy 10 a 13 stycz­nia 2019 roku. Pro­jekt 100 Godzin Astro­no­mii to jedna z wielu ini­cja­tyw zwią­za­nych z uczcze­niem osią­gnięć Unii....

Czytaj dalej...