Aktualności

Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Zamieszczony przez w dniu 10 maja 2018

Festiwal Filmowy „Slavangard” Kraków 2018

Ser­decz­nie zapra­szamy na 12. edy­cję Domi­ni­kań­skiego Festi­walu Fil­mo­wego „Sla­van­gard” Kra­ków 2018! Już 19 maja pod­czas uro­czy­stej Gali Fina­ło­wej wyświe­tlo­nych zosta­nie 12 fina­ło­wych pro­duk­cji wyło­nio­nych w Kon­kur­sie Fil­mów Krót­ko­me­tra­żo­wych. Po raz kolejny twórcy z całej Pol­ski będą mieli oka­zję zapre­zen­to­wać efekty swo­jej reży­ser­skiej pracy, a naj­lep­sza pro­duk­cja zdo­bę­dzie główną nagrodę o war­to­ści 5000 zł. Bilety na wyda­rze­nie w cenie 35 zł do naby­cia w kasach kina...

Czytaj dalej...

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

Zamieszczony przez w dniu 27 kwietnia 2018

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

We wto­rek, 24 kwiet­nia 2018 roku w towa­rzy­stwie Pani Dyrek­tor Wydziału Szkół i Przed­szkoli – Anny Całki, Pani Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce – Bożeny Jusz­kie­wicz oraz Pana Rafała Ślęczka, wice­bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Wie­liczka mie­li­śmy przy­jem­ność otwo­rzyć wystawę foto­gra­mów „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”. Obrazy zostały wyeks­po­no­wane w holu budynku Sol­nego Mia­sta i pozo­staną tam aż do 6 maja. Obe­szło się tym razem bez kwia­tów i kwie­ci­stych prze­mó­wień,...

Czytaj dalej...

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Zamieszczony przez w dniu 06 kwietnia 2018

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, kwie­cień 2018 Tro­chę mrozu, mnó­stwo śniegu, a wokół wspa­niała, dzika przy­roda – to są wła­śnie Stu­po­siany poło­żone w samym cen­trum biesz­czadz­kiego „worka”. Tra­dy­cyj­nie w porze ferii mło­dzież zrze­szona w MOA odbywa tam tygo­dniowy obóz, korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez biesz­czadzki Park Gwiezd­nego Nieba. Co prawda w tym roku aura nie sprzy­jała pro­wa­dze­niu obser­wa­cji astro­no­micz­nych, bo tylko jedna noc była cał­ko­wi­cie bez­chmurna, ale czas pobytu...

Czytaj dalej...

Wielkanoc 2018

Zamieszczony przez w dniu 31 marca 2018

Wielkanoc 2018

  Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych nadziei i miło­ści. Rado­snego, wio­sen­nego nastroju, ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodziny i wśród przy­ja­ciół życzą - Dyrek­cja i Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach.

Czytaj dalej...

Dzień Planetariów 2018

Zamieszczony przez w dniu 29 marca 2018

Dzień Planetariów 2018

Po raz kolejny spo­tka­li­śmy się w Ślą­skim Pla­ne­ta­rium by świę­to­wać Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pla­ne­ta­riów. Dzień ten został usta­no­wiony w 1991 roku przez Mię­dzy­na­ro­dowe Sto­wa­rzy­sze­nie Pla­ne­ta­riów (Inter­na­tio­nal Pla­ne­ta­rium Society, IPS) i wypada w nie­dzielę przed lub po wio­sen­nej rów­no­nocy. Jed­nak zgod­nie z nowym zarzą­dze­niem IPS kolejne Dni Pla­ne­ta­riów będą obcho­dzone 11 marca. W tym roku do Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego przy­je­chali przed­sta­wi­ciele: Pla­ne­ta­rium EC1, Cen­trum...

Czytaj dalej...