Wpisy zamieszczone przez: Obserwatorium

Życzenia świąteczne!

Zamieszczony przez w dniu 20 grudnia 2019

Życzenia świąteczne!

SZKODA Kiedy cho­inka, leśna dama, Włoży już swoje stroje, A w kuchni cia­sto pie­cze mama, Aż pach­nie na pokoje, Wszyst­kich ogar­nia pod­nie­ce­nie, Nas i sąsia­dów z bloku… Szkoda, że Boże Naro­dze­nie Jest tylko raz do roku. A pod cho­inką dobry święty, Co ma bro­dzi­sko mleczne, Podarki składa i pre­zenty Dla dzieci, tych, co grzeczne. Dzieci radują się sza­le­nie Wśród pisków i pod­sko­ków… Szkoda, że Boże Naro­dze­nie Jest tylko raz do roku. A kiedy w końcu mama prosi Do stołu, bo nakryte,...

Czytaj dalej...

Astronom w szkole” – kolejna wizyta

Zamieszczony przez w dniu 07 grudnia 2019

“Astronom w szkole” – kolejna wizyta

„Astro­nom w szkole” to pro­jekt reali­zo­wany przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne w ramach obcho­dów stu­le­cia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej. W pro­jek­cie, astro­no­mo­wie z całej pol­ski odwie­dzają zgło­szone szkoły, wygła­szają refe­raty i spo­ty­kają się z mło­dzieżą. Tym razem odwie­dzi­łem Publiczną Szkołę Pod­sta­wową im. Wła­dy­sława Rey­monta w Porąbce Uszew­skiej. Mia­łem oka­zję prze­pro­wa­dzić dwie pre­lek­cje: dla uczniów klas I‑IV o Ukła­dzie Sło­necz­nym i dla uczniów klas V‑VIII...

Czytaj dalej...

Pytania, dziesiątki pytań

Zamieszczony przez w dniu 02 grudnia 2019

Pytania, dziesiątki pytań

Tak to jest, kiedy się odwie­dzi Szkołę Pod­sta­wową z pre­lek­cją astro­no­miczną. Jesz­cze w trak­cie opo­wia­da­nia o prze­strzeni poza­ziem­skiej i podró­żo­wa­niu na wokół­ziem­ską orbitę już ręce uczniów są w górze, a po zakoń­cze­niu poga­danki zaczyna się nawała pytań. We czwar­tek, 28 listo­pada 2019 toku na zapro­sze­nie Pani Iwony Jaro­sik mia­łem przy­jem­ność odbyć pięć spo­tkań z uczniami szó­stych i siód­mych klas Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce. Tam wła­śnie kolejny raz...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w grudniowe niebo 2019

Zamieszczony przez w dniu 02 grudnia 2019

Spojrzenie w grudniowe niebo 2019

Adam Micha­lec, gru­dzień 2019   Suchy gru­dzień – sucha wio­sna i suche lato Zoba­czymy czy to przy­sło­wie nam się spraw­dzi w tym roku, bowiem po dość cie­płej jesien­nej pogo­dzie, roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima już w nie­dzielę 22.XII. o godz. 05.19. Wtedy to Słońce prze­cho­dzi ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia dnia przy­bywa. Do 17 grud­nia...

Czytaj dalej...

GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Zamieszczony przez w dniu 02 grudnia 2019

GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Remont sie­dziby Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, poło­żo­nej przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, posta­wił przed całym per­so­ne­lem, a zwłasz­cza przed nauczy­cie­lami trudne wyzwa­nie. Nale­żało bowiem na okres pra­wie dwóch lat zmie­nić tryb funk­cjo­no­wa­nia pla­cówki, nie obni­ża­jąc przy tym poziomu zajęć ani też nie tra­cąc poten­cjal­nych zain­te­re­so­wa­nych. Przy­go­to­wa­nia do spro­sta­nia temu wyzwa­niu trwały kilka mie­sięcy, aż wresz­cie z nowym rokiem szkol­nym mogli­śmy ponow­nie uru­cho­mić nasze kółka...

Czytaj dalej...

Wydarzenia na niebie – grudzień 2019

Zamieszczony przez w dniu 29 listopada 2019

Wydarzenia na niebie – grudzień 2019

Gru­dzień więk­szo­ści koja­rzy się ze świę­tami Bożego Naro­dze­nia, ale jest to także mie­siąc naj­dłuż­szych nocy i począ­tek astro­no­micz­nej zimy. W Wigi­lię Bożego Naro­dze­nia tra­dy­cyj­nie będziemy wypa­try­wać „pierw­szej gwiazdki”. Tym razem „pierw­szą gwiazdką” nie będzie gwiazda lecz pla­neta Wenus. Należy jej wypa­try­wać po zacho­dzie Słońca nad połu­dniowo-zachod­nim hory­zon­tem. Jesz­cze do połowy grud­nia mamy oka­zję obser­wo­wać Mer­ku­rego, który podob­nie jak Mars wid­nieje rano nad wschod­nim hory­zon­tem....

Czytaj dalej...

Sobota w planetarium przenośnym

Zamieszczony przez w dniu 28 listopada 2019

Sobota w planetarium przenośnym

Speł­niamy obiet­nicę! Przy­go­to­wa­li­śmy nową atrak­cję dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby bli­żej zaprzy­jaź­nić się z Kosmo­sem lub po pro­stu faj­nie spę­dzić sobot­nie przed­po­łu­dnie. Zapra­szamy Was na seanse w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium, które będziemy roz­kła­dać w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, poło­żo­nej przy ulicy Szkol­nej 3.   Na seanse – w każdą pra­wie sobotę – zapra­szamy osoby indy­wi­du­alne. Jeśli chcie­li­by­ście przy­je­chać do nas więk­szą grupą – pro­simy o kon­takt.  ...

Czytaj dalej...

Piknik Rodzinny w Dębicy

Zamieszczony przez w dniu 24 listopada 2019

Piknik Rodzinny w Dębicy

Od piątku 22 do soboty 23 listo­pada na zapro­sze­nie Sławka Surowca prze­by­wa­łem w Dębicy. Wzo­rem roku ubie­głego w jego macie­rzy­stej szkole, czyli w II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym, zor­ga­ni­zo­wano Pik­nik Rodzinny, tym razem dwu­dniowy. Przy­wio­złem ze sobą sześć plansz sta­no­wią­cych frag­ment wystawy „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi” z pla­ka­tem rekla­mu­ją­cym pro­jekt Sally Ride EarthKAM@Space Camp, a także tele­skop Cele­stron na mon­tażu azy­mu­tal­nym. Wystawa i pla­kat zna­la­zły swoje miej­sce tuż przy...

Czytaj dalej...

Spieramy się służbowo, przyjaźnimy – prywatnie

Zamieszczony przez w dniu 22 listopada 2019

Spieramy się służbowo, przyjaźnimy – prywatnie

Co skła­nia kil­ka­dzie­siąt osób, zwią­za­nych zawo­dowo z naucza­niem fizyki w szko­łach, do corocz­nych spo­tkań w Sude­tach? Sami sobie zała­twiają miej­sce i rezer­wują zakwa­te­ro­wa­nie, sami za to płacą i jesz­cze powia­dają, że im to służy? Odpo­wiedź znaj­dzie­cie w tytule arty­kułu. Obec­nie jest wiele tema­tów do dys­ku­sji, zarówno w dzie­dzi­nie dydak­tyki, orga­ni­za­cji szkol­nic­twa, kwe­stii egza­mi­no­wa­nia, jak wresz­cie rozu­mie­nia cał­kiem fun­da­men­tal­nych zagad­nień z zakresu samych pod­staw...

Czytaj dalej...

Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Zamieszczony przez w dniu 21 listopada 2019

Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Przed­się­wzię­cie zaczęło się w roku 2014 od jed­no­dnio­wych warsz­ta­tów, aby w roku 2019 dobić się sta­tusu peł­no­krwi­stej dwu­dnio­wej kon­fe­ren­cji. Widocz­nie tra­fiono z tema­tem i formą prze­kazu do nauczy­cieli z całej Pol­ski, bowiem w tego­rocz­nym spo­tka­niu wzięło udział nie­mal 100 osób, w tym Wiola Ogłoza, Tymon Kret­sch­mer i Grze­gorz Sęk z naszego Obser­wa­to­rium. Tema­tem prze­wod­nim Kon­fe­ren­cji był Księ­życ i pod jego zna­kiem odbył się pierw­szy z wykła­dów. Dr Piotr Witek...

Czytaj dalej...