Posts made in 2023

Życzenia Wielkanocne

Posted by on 05 kwietnia 2023

Życzenia Wielkanocne

Zdro­wych, spo­koj­nych, peł­nych rodzin­nego cie­pła i rado­snych Świąt Wiel­ka­noc­nych życzą uczniowie,
pra­cow­nicy i dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach

Read More

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Posted by on 03 kwietnia 2023

Za nami III edy­cja Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Poetyc­kiego „Astro­no­miczna liryka”. Wszyst­kie nade­słane prace były piękne i ory­gi­nalne, jed­nak człon­ko­wie komi­sji kon­kur­so­wej musieli pod­jąć decy­zję, które są wg nich najlepsze.

Read More

BYĆ JAK IGNACY- etap V

Posted by on 03 kwietnia 2023

BYĆ JAK IGNACY- etap V

Za nami kolejny mie­siąc z pro­gra­mem edu­ka­cyj­nym „Być jak Ignacy”. Tema­tem V etapu były „Siły wokół nas”. Roz­po­czę­li­śmy od bada­nia siły tar­cia. Dys­ku­sja na temat tego, czy siła tar­cia jest potrzebna, czy szko­dliwa, była bar­dzo burz­liwa. Osta­tecz­nie wszy­scy zgo­dzili się, że tego sporu nie da się jed­no­znacz­nie roz­strzy­gnąć, gdyż skutki wystę­po­wa­nia siły tar­cia w nie­któ­rych sytu­acjach są korzystne, a w innych wręcz przeciwnie. Za pomocą meta­lo­wej kulki i szklanki bada­li­śmy...

Read More

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2023

Posted by on 28 marca 2023

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2023

W tym roku Święta Wiel­ka­nocne wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Są to święta ruchome, a ich data przy­pada na pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. To ozna­cza, że Święta Wiel­ka­nocne wypa­dają mię­dzy 22 marca a 25 kwiet­nia. Jeśli cho­dzi o wie­czorne obser­wa­cje, to na naszym nie­bie zago­ściły pla­nety: Mer­kury, Wenus, Mars, Uran. Zaś nad ranem możemy wypa­try­wać już Saturna wscho­dzą­cego coraz wcze­śniej przed Słoń­cem. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna...

Read More

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Posted by on 07 marca 2023

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

W pią­tek 3 marca zakoń­czył się finał woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.

Read More

Być jak Ignacy- etap IV

Posted by on 02 marca 2023

Za nami kolejny etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być jak Ignacy”. Tym razem zagłę­bi­li­śmy się w świat szy­frów i kryptologii.

Read More

Wydarzenia na niebie – marzec 2023

Posted by on 01 marca 2023

Wydarzenia na niebie – marzec 2023

“W marcu jak w garncu” tak mówi Pol­skie przy­sło­wie. Wiele się może wyda­rzyć, na szczę­ście wiemy co na naszym nie­bie wyda­rzy się w marcu. Przede wszyst­kim przy­wi­tamy WIOSNE, która roz­pocz­nie się w tym roku 20 marca o godzi­nie 22:24. W marcu też prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na czas letni (26 marca z godziny 2:00 na godzinę 3:00). Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus, Jowisz jaśnieją na wie­czor­nym nie­bie. Mars widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy. Zaś do obser­wa­cji...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2023

Posted by on 28 lutego 2023

Spojrzenie w marcowe niebo 2023

 „Gdy suchy marzec, nagra­dza kwie­cień, bo deszcz sprowadza” Tak powiada nam przy­sło­wie, a zatem nie tylko dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Po emo­cjach zwią­za­nych ze smo­gową zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona wio­sna. Cie­szymy się wszy­scy z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca o godz. 22.24, w punk­cie rów­no­nocy wio­sen­nej – zwa­nym...

Read More

OMSA 2023 – referaty zakwalifikowane do finału wojewódzkiego

Posted by on 24 lutego 2023

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich oraz ośmio­kla­si­stów został zakończony. Komi­sja kon­kur­sowa w składzie: Janusz Nice­wicz – przewodniczący, dr Dorota Kozieł – Wierzbowska, dr Wal­de­mar Ogłoza, dr Marek Jamrozy wyty­po­wała 7 naj­lep­szych prac. Ich auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego. Dzię­ku­jemy za nade­słane prace i trzy­mamy kciuki za prelegentów....

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki – spis nadesłanych prac

Posted by on 20 lutego 2023

Spis przy­sła­nych prac na XXIII Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat  z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023 17 lutego 2023 r. minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XXIII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023. Poni­żej pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych. Wszyst­kim uczest­ni­kom bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy. 24 lutego 2023 r. Woje­wódzka...

Read More