Posts made in 2023

Być jak Ignacy – etap VIII

Posted by on 29 maja 2023

Być jak Ignacy – etap VIII

W maju odbył się VIII etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki”. Tym razem orga­ni­za­tor kon­kursu- Fun­da­cja PGNiG im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza zabrała naszych uczniów w świat finan­sów i ekonomii. Na począ­tek ucznio­wie zostali spro­wo­ko­wani do dys­ku­sji na temat pie­nię­dzy: skąd się biorą, do czego służą, co można za nie kupić, a czego nie? Następ­nie ucznio­wie otrzy­mali zestaw kil­ku­na­stu  przed­mio­tów o róż­nych cenach- od kil­ku­dzie­się­ciu gro­szy do kilku...

Read More

Nietypowy DZIEŃ DZIECKAMOA

Posted by on 25 maja 2023

Nietypowy DZIEŃ DZIECKA w MOA

Start Balonu stra­tos­fe­rycz­nego z terenu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.         Dnia 1 czerwca 2023 pla­no­wany jest start balonu stra­tos­fe­rycz­nego z terenu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach. Balon wypo­sa­żony w pełną tele­me­trię, czuj­niki pogo­dowe oraz kamery zosta­nie wypusz­czony o godzi­nie 12:00 czasu lokal­nego (GMT + 01:00) i będzie moż­liwy do śle­dze­nia za pomocą apli­ka­cji APRS.fi lub Son­de­Hub trac­ker pod zna­kiem...

Read More

Być jak Ignacy cz. VI

Posted by on 08 maja 2023

Być jak Ignacy cz. VI

W kwiet­niu uczest­nicy kon­kursu „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki” uczyli się o wzroku, świe­tle i złu­dze­niach optycz­nych. To już przed­ostatni etap tego pro­gramu edukacyjnego. Na począ­tek ucznio­wie zazna­jo­mili się z budową oka i spo­so­bem, w jaki reje­struje ono świa­tło. Następ­nie prze­szli­śmy do tematu kolo­rów. Dzieci przy­po­mniały sobie, jak kie­dyś widziały tęczę, roz­sz­cze­pi­li­śmy także świa­tło białe za pomocą płyty CD, siatki dyfrak­cyj­nej oraz pry­zmatu. Wyko­na­li­śmy rów­nież odwrotne...

Read More

Spojrzenie w majowe niebo 2023

Posted by on 30 kwietnia 2023

„Gdy kukułka zakuka na suchy las, będzie dla ludzi ciężki czas” Przy­sło­wie to daje­nam, mimo wszystko, pewne nadzieje na cie­płą sło­neczną pogodę, któ­rej jeste­śmy spra­gnieni, szcze­gól­nie po tej prze­cią­ga­ją­cej się zimie. Życzmy sobie wza­jem­nie, a nie tylko zapa­lo­nym obser­wa­to­rom, dużo bez­chmur­nego nieba, które przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne cie­kawe nie­spo­dzianki. Słońce, aktu­al­nie o zwięk­szo­nej aktyw­no­ści magne­tycz­nej, przej­dzie 21 maja ze znaku Byka w znak Bliź­niąt....

Read More

Wydarzenia na niebie maj 2023

Posted by on 30 kwietnia 2023

Wydarzenia na niebie maj 2023

Maj to mie­siąc matur oraz cie­ka­wych zja­wisk na nie­bie. Aktyw­ność sło­neczna się wzmaga, co skut­kuje poja­wie­niem się zorzy polar­nej widocz­nej nawet z terenu Pol­ski. Koń­czy się także czas nocy astro­no­micz­nych nad pół­nocną Pol­ską a zara­zem zaczyna się dogodny czas do obser­wa­cji obło­ków sre­brzy­stych. Jeśli cho­dzi o pla­nety to Mer­kury pojawi się pod koniec mie­siąca na poran­nym nie­bie, Wenus i Mars widoczne są w pierw­szej czę­ści nocy. Saturn jest widoczny w dru­giej czę­ści nocy zaś...

Read More

Być jak Ignacy – etap VI

Posted by on 26 kwietnia 2023

Być jak Ignacy – etap VI

Szó­sty etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być Jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki” doty­czył zagad­nień zwią­za­nych z komu­ni­ka­cją międzyludzką. Odgry­wa­jąc scenki oraz bio­rąc udział w grach dydak­tycz­nych dzieci uczyły się, jak sku­tecz­nie się komu­ni­ko­wać, jakie są bariery w komu­ni­ka­cji i jak je poko­ny­wać. Dzieci poznały rów­nież nowe poję­cie- aser­tyw­ność, czyli umie­jęt­ność wyra­ża­nia wła­snych uczuć i opi­nii w spo­sób otwarty, bez lęku, a zara­zem z sza­cun­kiem do innych osób. Pró­bo­wa­li­śmy...

Read More

Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

Posted by on 26 kwietnia 2023

Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

W dniu 20.04.2023 r. odbyła się wycieczka dla naj­młod­szych uczniów Obserwatorium. Z samego rana wyru­szy­li­śmy do Gli­wic, gdzie odwie­dzi­li­śmy muzeum świa­tła i kolo­rów- Fun­zeum. W tym wyjąt­ko­wym miej­scu dzieci dowie­działy się, jak można roz­dzie­lić świa­tło białe na barwy skła­dowe. Następ­nie prze­miesz­cza­li­śmy się pomię­dzy kolo­ro­wymi poko­jami, w któ­rych można było wyko­ny­wać fan­ta­styczne foto­gra­fie. Mno­gość luster, świa­teł, kolo­rów i cie­ka­wych rekwi­zy­tów powo­do­wała, że czu­li­śmy się, jak­by­śmy byli...

Read More

Kazimierz Michalski 1937–2023

Posted by on 24 kwietnia 2023

Kazimierz Michalski  1937–2023

Z głę­bo­kim żalem żegnamy Pana Kazi­mie­rza Michal­skiego, nauczy­ciela zajęć spor­to­wych – tre­nera dru­żyn Koszy­kówki MOA, które pro­wa­dził w latach 1990–2004.

Rodzi­nie i bli­skim prze­ka­zu­jemy wyrazy współczucie.

Read More

Letnia Szkoła EAAE 1–8 lipca 2023

Posted by on 11 kwietnia 2023

Letnia Szkoła EAAE 1–8 lipca 2023

W imie­niu kie­row­nic­twa pol­skiego oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (EAAE) mam przy­jem­ność zapo­wie­dzieć, że XIII Let­nia Szkoła dla nauczy­cieli i stu­den­tów odbę­dzie się w ter­mi­nie od soboty 1 lipca do soboty 8 lipca 2023 roku. Zaję­cia będą się odby­wały w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym imie­nia Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków będzie bogaty wybór sprzętu obser­wa­cyj­nego, w tym tele­skop RC 400 mm...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2023

Posted by on 05 kwietnia 2023

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2023

“Kwie­cień, co desz­czem rosi,  wiele owo­ców przynosi”     To przy­sło­wie pasuje dosłow­nie jak ulał, do aktu­al­nej sytu­acji pogo­do­wej, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne pochmurne i śnieżne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad Rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia,...

Read More