Posts made in 2023

Posted by on 18 grudnia 2023

Zdro­wych i rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2024, życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy oraz dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Read More

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Posted by on 14 grudnia 2023

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Roz­strzy­gnięto 81 Kon­kurs Szo­pek Kra­kow­skich orga­ni­zo­wany przez Muzeum Kra­kowa. Do kon­kursu zgło­szono 229 szo­pek w 6 głów­nych kate­go­riach. W kate­go­rii I „Szopki Duże” wygrała praca pani Renaty Mar­kow­skiej nawią­zu­jąca do postaci patrona naszego Obser­wa­to­rium – Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego, astro­noma, odkrywcy Pyło­wych Księ­ży­ców Ziemi. Szopka otrzy­mała rów­nież nagrodę spe­cjalną im. Jerzego Dobrzyc­kiego. Odnaj­dziemy w niej wiele szcze­gó­łów zwią­za­nych z życiem i pracą Astro­noma a także odwo­ła­nia...

Read More

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 11 grudnia 2023

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać Was że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach zostało uho­no­ro­wane tytu­łem „Przy­ja­ciel Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii” w Opolu. To pre­sti­żowe wyróż­nie­nie zostało przy­znane z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia WAA w Opolu, która działa przy Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wykład inau­gu­ru­jący 10 rok Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej wygło­sił Grze­gorz Sęk, który ode­brał...

Read More

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Posted by on 06 grudnia 2023

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Zapra­szamy w środę 6 grud­nia 2023 o godzi­nie 17:00 na wer­ni­saż wystawy poświę­co­nej Miko­ła­jowi Kopernikowi.

Read More

Muzyka pod gwiazdami”

Posted by on 05 grudnia 2023

“Muzyka pod gwiazdami”

Sza­nowni Państwo,
Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”.

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo

Posted by on 29 listopada 2023

Spojrzenie w grudniowe niebo

“Pogoda gru­dniowa – lep­sza niż styczniowa” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie się nam spraw­dzi, po pięk­nej jesien­nej pogo­dzie, bowiem już w pią­tek 22.XII. o godz. 04.28 roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima. Wtedy to Słońce przej­dzie ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia zacznie powoli dnia przy­by­wać. Do 17 grud­nia  w Mało­pol­sce,  ubę­dzie dnia “tylko”...

Read More

Wydarzenia na niebie grudzień 2023

Posted by on 28 listopada 2023

Wydarzenia na niebie  grudzień 2023

Gru­dzień wszyst­kim koja­rzy się z cza­sem Świąt spę­dzo­nych w rodzin­nym gro­nie. Ale to czas naj­dłuż­szych nocy i począ­tek astro­no­micz­nej zimy, którą przy­wi­tamy 22 grud­nia o 4:28. Wtedy Słońce znaj­dzie się naj­ni­żej na swej dro­dze po eklip­tyce. Ten moment nazy­wamy prze­si­le­niem zimowy, czyli naj­krót­szy dzień a zara­zem naj­dłuż­sza noc w roku. Jed­nak w związku z refrak­cją atmos­fe­ryczną naj­krót­sze dni w roku trwają od 18 do 25 grud­nia! Ich dłu­gość różni się nie­znacz­nie o kilka sekund...

Read More

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Posted by on 31 października 2023

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Po zmia­nie czasu na zimowy, szybko robi się ciemno. Dłu­gie noce sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Jeśli tylko pogoda dopi­sze, będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać wiele cie­ka­wych zja­wisk. Zacznijmy od pla­net: Mer­kury pojawi się na wie­czor­nym nie­bie po 10tym listo­pada, Wenus domi­nuje na poran­nym nie­bie, Jowisz, Saturn widoczne są przez całą noc, zaś do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna potrzebny jest tele­skop. W listo­pa­dzie możemy obser­wo­wać też dwa roje mete­orów: Tau­rydy (N i S), które...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

Posted by on 30 października 2023

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

 “Gdy listo­pad bieży, trudny czas dla jeży”  Przy­sło­wie to, mówi nam o warun­kach pogo­do­wych, które będą nie­ła­twe w tym mie­siącu, rów­nież dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Co prawda dłuż­sze noce cie­szą licz­nych obser­wa­to­rów nieba, a wie­lo­let­nia prak­tyka obser­wa­cyjna poka­zuje nam, iż nie­stety czę­ste jesienne zachmu­rze­nia unie­moż­li­wiają podzi­wia­nie noc­nego nieba peł­nego gwiazd. Ponadto, musimy się przy­zwy­czaić, szcze­gól­nie przez pierw­szy tydzień mie­siąca, do paź­dzier­ni­ko­wej zmiany czasu. Nato­miast...

Read More

Częściowe zaćmienie Księżyca

Posted by on 26 października 2023

Częściowe zaćmienie Księżyca

Zapra­szamy na wspólne obser­wa­cje czę­ścio­wego zaćmie­nia Księżyca.
28.10.2023 od godziny 21:00

Read More