Wydarzenia na niebie

- czyli kilka słów o bie­żą­cych zja­wi­skach na sfe­rze niebieskiej

Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Posted by on 01 listopada 2019

Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Nie­wąt­pli­wie naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem astro­no­micz­nym na listo­pa­do­wym nie­bie będzie tran­zyt Mer­ku­rego. 11 listo­pada 2019, Mer­kury – naj­mniej­sza pla­neta Układu Sło­necz­nego będzie prze­miesz­czała się na tle tar­czy sło­necz­nej. Nie­stety niska pozy­cja Słońca na nie­bie powo­duje, że w Pol­sce będzie widoczny tylko począ­tek zjawiska. W listo­pa­dzie koń­czy się też sezon obser­wa­cyjny Jowi­sza i Saturna, ale za to zaczyna się okres widocz­no­ści Marsa i Mer­ku­rego przed wscho­dem Słońca. Do 12...

Read More

Wydarzenia na niebie – wrzesień i październik 2019

Posted by on 19 września 2019

Wydarzenia na niebie – wrzesień i październik 2019

Wrze­sień to dla jed­nych czas powrotu do szkoły, dla innych czas sesji popraw­ko­wej lub czas nie­za­kłó­co­nych waka­cji do paź­dzier­nika. Z astro­no­micz­nego punktu widze­nia, jest to czas rów­no­nocy jesien­nej i coraz dłuż­szych nocy obser­wa­cyj­nych. Ale po kolei. Wie­czo­rem możemy jesz­cze obser­wo­wać dwie naj­więk­sze pla­nety naszego układu sło­necz­nego Jowi­sza na tle gwiaz­do­zbioru Wężow­nika i Saturna na tle gwiaz­do­zbioru Strzelca. Wrze­sień to dogodny czas do obser­wa­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji...

Read More

Wydarzenia na niebie – wakacje 2019

Posted by on 16 lipca 2019

Wydarzenia na niebie – wakacje 2019

Waka­cje to czas odpo­czynku i krót­kich nocy. Ale to ide­alny czas do polo­wa­nia na obłoki sre­brzy­ste, któ­rych może­cie wypa­try­wać nad pół­noc­nym hory­zon­tem godzinę po zacho­dzie Słońca. Noc­ti­lu­cent clo­uds (NLC) to polarne chmury mezos­fe­ryczne, które poja­wiają się na wyso­ko­ści 85 km. Zbu­do­wane są z nie­zwy­kle małych (0.0001 mm śred­nicy) krysz­tał­ków lodu. Do ich powsta­nia wyma­gana jest niska tem­pe­ra­tura (ok. ‑160 stopni Cel­sju­sza), para wodna i jądra kon­den­sa­cji...

Read More