Wydarzenia na niebie – czerwiec 2020

Posted by on 01 czerwca 2020

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2020

Czer­wiec to mie­siąc naj­krót­szych nocy w roku, a wła­ści­wie braku nocy w ści­słym tego słowa zna­cze­niu. Słońce nie chowa się pod hory­zon­tem bar­dziej niż 18 stopni, dla­tego z astro­no­micz­nego puntu widze­nia mówimy o bia­łych nocach, kiedy to zmierzch astro­no­miczny prze­cho­dzi w świt astro­no­miczny. Jed­nak ten okres jest ide­alny do obser­wa­cji obło­ków sre­brzy­stych w pół­noc­nej czę­ści nieba.

Z pla­net Mer­kury będzie widoczny na wie­czor­nym nie­bie tylko w pierw­szej poło­wie mie­siąca, Jowisz, Saturn i Mars poja­wiają się na nie­bie w dru­giej czę­ści nocy, nato­miast Wenus pojawi się na poran­nym nie­bie dopiero pod koniec miesiąca.

 

 

  • 5 VI – peł­nia Księżyca/półcieniowe zaćmie­nie Księ­życa (począ­tek 17:44, mak­si­mum 19:10, koniec 21:15)
  • 7 VI – mak­si­mum roju Arietydów
  • 9 VI – nad ranem koniunk­cja Księ­życa, Saturna i Jowisza
  • 13 VI – ostat­nia kwadra/ koniunk­cja Księ­życa i Marsa
  • 20 VI – naj­dłuż­szy dzień w roku 16h 46m
  • 21 VI – nów Księżyca/obrączkowe zaćmie­nie Słońca (w Pol­sce widoczne, jako bar­dzo płyt­kie zaćmie­nie czę­ściowe, widoczne tylko z obszaru Biesz­czadz­kiego Parku Narodowego)
  • 28 VI – pierw­sza kwa­dra Księżyca

 

Obłoki sre­brzy­ste (ang. noc­ti­lu­cent clo­uds – NLC), są naj­wyż­szymi chmu­rami obser­wo­wa­nymi z Ziemi, znaj­dują się w mezos­fe­rze około 75–85 km ponad powierzch­nią ziemi. Naj­czę­ściej obser­wo­wane są w pasie pomię­dzy 50° i 70° (pół­noc­nej i połu­dnio­wej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej). Pocho­dze­nie tych naj­wyż­szych ziem­skich chmur nie jest do końca jasne.

Arie­tydy – silny rój mete­orów, trwa­jący od 22 maja do 2 lipca. Rój pocho­dzi praw­do­po­dob­nie od aste­ro­idy (1566) Ikar, cho­ciaż jego źró­dłem może być też kometa 96P/Machholz nale­żąca do komety muska­ją­cych Słońce. Radiant roju znaj­duje się w gwiaz­do­zbio­rze Barana.

 

Janusz Nice­wicz