Wydarzenia na niebie – październik 2020

Posted by on 03 października 2020

Wydarzenia na niebie – październik 2020

Jesień roz­go­ściła się na dobre. Noce stają się coraz dłuż­sze, wiec i warunki do obser­wa­cji nieba są lep­sze. Wie­czo­rem możemy obser­wo­wać Jowi­szaSaturna nad połu­dniowo-zachod­nim hory­zon­tem. Mars kró­luje na nie­bie przez całą noc, zaś Wenus poja­wia się na 2 godziny przed wscho­dem Słońca.

Prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS) będzie można obser­wo­wać do 8 paź­dzier­nika na wie­czor­nym nie­bie, a potem od 22 paź­dzier­nika w dru­giej czę­ści nocy. Dokładne godziny prze­lo­tów, a także infor­ma­cje na temat for­ma­cji Star­link na stro­nie: heavens-above.com.

W nocy z 24/25 paź­dzier­nika prze­cho­dzimy na czas zimowy. Prze­sta­wiamy nasze zegarki z godziny 3 na 2 i w ten spo­sób możemy pospać godzinę dłużej.

 

 

 • 1 X – peł­nia Księżyca
 • 3 X – Księ­życ w apo­geum, nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Marsa
 • 6 X – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Alde­ba­ran (gwiaz­do­zbiór Byka)
 • 7/8 X – mak­si­mum roju Drakonidów
 • 10 X – ostat­nia kwa­dra Księżyca
 • 13 X – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)
 • 14 X – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Wenus
 • 16 X – nów Księżyca
 • 18 X – Księ­życ w perygeum
 • 21 X – mak­si­mum roju Orionidów
 • 22 X – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
 • 23 X – I kwa­dra Księ­życa, wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Saturna
 • 24/25 X prze­cho­dzimy na czas zimowy
 • 29 X – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Marsa
 • 30 X – Księ­życ w apogeum
 • 31 X – peł­nia Księ­życa (blue moon – nie­bie­ski księżyc)

 

Janusz Nice­wicz