Wydarzenia na niebie – maj 2020

Posted by on 02 maja 2020

Wydarzenia na niebie – maj 2020

Maj naj­czę­ściej koja­rzy się nam z kwit­ną­cymi kasz­ta­nami i matu­rami. Jak będzie w tym roku zoba­czymy – kasz­tany na pewno zakwitną!

W maju też możemy podzi­wiać mete­ory z roju Eta Akwa­ry­dów (η Aqu­arids), które powstały wsku­tek prze­lotu naj­słyn­niej­szej komety – komety Hal­leya.

Przez cały mie­siąc na wie­czor­nym nie­bie kró­luje pla­neta – Wenus. Nato­miast w dru­giej czę­ści nocy możemy obser­wo­wać Jowi­sza, Saturna i Marsa.

Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS), będzie widoczna przez cały maj. Na początku nad ranem, ale każ­dego dnia jej prze­loty będą nastę­po­wały wcześniej.

 

 

  • 6 V – Księ­życ w pery­geum / mak­si­mum roju eta Akwarydów
  • 7 V – Peł­nia Księżyca
  • 12 V – Nad ranem Księ­życ bli­sko Jowisza
  • 13 V – Nad ranem Księ­życ bli­sko Saturna
  • 14 V – III kwa­dra Księżyca
  • 15 V – nad ranem Księ­życ bli­sko Marsa
  • 18 V – Księ­życ w apogeum
  • 22 V – nów Księżyca
  • 30 V – I kwa­dra Księżyca

 

Kometa – małe ciało nie­bie­skie naj­czę­ściej o śred­nicy kil­ku­na­stu kilo­me­trów, zbu­do­wane głów­nie z lodu i skał. Obiekty takie, zbli­ża­jąc się do Słońca (lub innej gwiazdy), wsku­tek oddzia­ły­wa­nia z jej pro­mie­nio­wa­niem, sub­li­mują. Two­rzy się otoczka zwana „głową” komety, która następ­nie jest roz­cią­gana przez wiatr gwiaz­dowy, two­rząc „war­kocz” komety. 

Kometa Hal­leya – nazwana na cześć Edmonda Hal­leya, żyją­cego na prze­ło­mie XVIIXVIII wieku angiel­skiego astro­noma i mate­ma­tyka. Zauwa­żył on, że komety widoczne w latach 1531, 1607 i 1682 to w rze­czy­wi­sto­ści ten sam obiekt o okre­sie orbi­tal­nym około 76 lat. Prze­wi­dział on jej powrót na rok 1759, jed­nak nie­dane mu było jej zoba­czyć. Zmarł na długo przed jej ponow­nym poja­wie­niem się na nie­bie, bo w 1742 roku.

 

Janusz Nice­wicz