Wiadomości

Wielkanoc 2024

Posted by on 25 marca 2024

Wielkanoc 2024

Rado­snych Świąt Wielkanocnych
życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy i dyrekcja
Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego
w Niepołomicach

Read More

Krocząc drogą nauki

Posted by on 22 lutego 2024

Wła­śnie teraz jest dobra oka­zja aby przy­po­mnieć, że dru­giego lutego nasza wycho­wanka, Pau­lina Sowicka obro­niła pracę dok­tor­ską i otrzy­mała tytuł naukowy dok­tora nauk fizycz­nych w zakre­sie astro­no­mii. Nie dość, że 11 obcho­dzono Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce, to jesz­cze zbliża się ósmy marca – Dzień kobiet. Pau­lina już jako uczen­nica bar­dzo aktyw­nie zaj­mo­wała się pro­ble­ma­tyką astro­no­miczną, uczęsz­cza­jąc do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego na zaję­cia – naj­pierw...

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2024

Posted by on 31 stycznia 2024

Spojrzenie w lutowe niebo 2024

„Uro­dzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28.I.)” Pamię­tamy dosko­nale gwał­towne ocie­ple­nie na te Święta i Nowy Rok, po wcze­śniej­szych obfi­tych opa­dach śniegu. Zoba­czymy czy to sta­ro­pol­skie przy­sło­wie spraw­dzi się, bowiem z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że trzeba się jed­nak przy­go­to­wać na lutowe kaprysy aury. Nato­miast możemy, na szczę­ście, nieco pre­cy­zyj­niej coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim....

Read More

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Posted by on 19 sierpnia 2023

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą edu­ka­cyjną MOA przy­go­to­waną na nowy rok szkolny oraz zapi­sów na wybrane zajęcia.

Read More

EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY ANNUAL MEETING

Posted by on 04 lipca 2023

EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY ANNUAL MEETING

Wiel­kie spo­tka­nie astro­no­mów w Kra­ko­wie. Wykład otwarty na temat pla­net pozasłonecznych!   Już 10 lipca Kra­ków sta­nie się sto­licą euro­pej­skiej astro­no­mii. Euro­pean Astro­no­mi­cal Society Annual Meeting (EAS) to pre­sti­żowa kon­fe­ren­cja orga­ni­zo­wana przez Euro­pej­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne, co roku odby­wa­jąca się w innym kraju. W tym roku, z oka­zji 550. rocz­nicy uro­dzin Miko­łaja Koper­nika, zawita do Kra­kowa, gdzie ponad pół­tora tysiąca naukow­ców będzie obra­do­wać w Cen­trum Kon­gre­so­wym ICE...

Read More

Być jak Ignacy cz. VI

Posted by on 08 maja 2023

Być jak Ignacy cz. VI

W kwiet­niu uczest­nicy kon­kursu „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki” uczyli się o wzroku, świe­tle i złu­dze­niach optycz­nych. To już przed­ostatni etap tego pro­gramu edukacyjnego. Na począ­tek ucznio­wie zazna­jo­mili się z budową oka i spo­so­bem, w jaki reje­struje ono świa­tło. Następ­nie prze­szli­śmy do tematu kolo­rów. Dzieci przy­po­mniały sobie, jak kie­dyś widziały tęczę, roz­sz­cze­pi­li­śmy także świa­tło białe za pomocą płyty CD, siatki dyfrak­cyj­nej oraz pry­zmatu. Wyko­na­li­śmy rów­nież odwrotne...

Read More

Być jak Ignacy – etap VI

Posted by on 26 kwietnia 2023

Być jak Ignacy – etap VI

Szó­sty etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być Jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki” doty­czył zagad­nień zwią­za­nych z komu­ni­ka­cją międzyludzką. Odgry­wa­jąc scenki oraz bio­rąc udział w grach dydak­tycz­nych dzieci uczyły się, jak sku­tecz­nie się komu­ni­ko­wać, jakie są bariery w komu­ni­ka­cji i jak je poko­ny­wać. Dzieci poznały rów­nież nowe poję­cie- aser­tyw­ność, czyli umie­jęt­ność wyra­ża­nia wła­snych uczuć i opi­nii w spo­sób otwarty, bez lęku, a zara­zem z sza­cun­kiem do innych osób. Pró­bo­wa­li­śmy...

Read More

Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

Posted by on 26 kwietnia 2023

Wycieczka dla najmłodszych uczniów MOA

W dniu 20.04.2023 r. odbyła się wycieczka dla naj­młod­szych uczniów Obserwatorium. Z samego rana wyru­szy­li­śmy do Gli­wic, gdzie odwie­dzi­li­śmy muzeum świa­tła i kolo­rów- Fun­zeum. W tym wyjąt­ko­wym miej­scu dzieci dowie­działy się, jak można roz­dzie­lić świa­tło białe na barwy skła­dowe. Następ­nie prze­miesz­cza­li­śmy się pomię­dzy kolo­ro­wymi poko­jami, w któ­rych można było wyko­ny­wać fan­ta­styczne foto­gra­fie. Mno­gość luster, świa­teł, kolo­rów i cie­ka­wych rekwi­zy­tów powo­do­wała, że czu­li­śmy się, jak­by­śmy byli...

Read More

Kazimierz Michalski 1937–2023

Posted by on 24 kwietnia 2023

Kazimierz Michalski  1937–2023

Z głę­bo­kim żalem żegnamy Pana Kazi­mie­rza Michal­skiego, nauczy­ciela zajęć spor­to­wych – tre­nera dru­żyn Koszy­kówki MOA, które pro­wa­dził w latach 1990–2004.

Rodzi­nie i bli­skim prze­ka­zu­jemy wyrazy współczucie.

Read More

Życzenia Wielkanocne

Posted by on 05 kwietnia 2023

Życzenia Wielkanocne

Zdro­wych, spo­koj­nych, peł­nych rodzin­nego cie­pła i rado­snych Świąt Wiel­ka­noc­nych życzą uczniowie,
pra­cow­nicy i dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach

Read More