Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Posted by on 19 sierpnia 2023

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

Zaję­cia pozasz­kolne w pra­cow­niach tematycznych:

Rekru­ta­cja: od 29 sierp­nia do 8 wrze­śnia 2023.

  • pod­czas Dni Otwar­tych od 29 do 31 sierp­nia 2023 (wto­rek, środa, czwar­tek) w godz. 16:00–19:00
  • od 1 do 8 wrze­śnia 2023 (ponie­dzia­łek-pią­tek) w godz. 8:00–16:00 

Wyma­gane doku­menty do wszyst­kich zajęć:

Powyż­sze doku­menty należy dostar­czyć wyłącz­nie oso­bi­ście do sekre­ta­riatu MOA.

Har­mo­no­gram zajęć w MOA w roku szkol­nym 2024/2025

Oferta edu­ka­cyjna

Oferta edu­ka­cyjna dla grup:

Zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 wrze­śnia 2023 r.
Zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2022/2023 od 1 stycz­nia 2024 r.

 

Oferta edu­ka­cyjna dla osób indy­wi­du­al­nych (od 1 wrze­śnia 2023r.):

  • Pokazy wie­czor­nego nieba
    • piątki o godz. 20:00 i 21:00 w mie­sią­cach: IX – IV
    • piątki o godz. 22:00 i 23:00 w mie­sią­cach: V – VI