Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Posted by on 19 sierpnia 2023

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

Zaję­cia pozasz­kolne w pra­cow­niach tematycznych:

Har­mo­no­gram zajęć w MOA w roku szkol­nym 2023/2024

Oferta edu­ka­cyjna

Oferta edu­ka­cyjna dla grup:

Zgło­sze­nia na I semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 wrze­śnia 2023 r.
Zgło­sze­nia na II semestr roku szkol­nego 2023/2024 od 1 stycz­nia 2024 r.

 

Oferta edu­ka­cyjna dla osób indy­wi­du­al­nych (od 1 wrze­śnia 2023r.):

  • Pokazy wie­czor­nego nieba
    • piątki o godz. 20:00 i 21:00 w mie­sią­cach: IX – III
    • piątki o godz. 22:00 i 23:00 w mie­sią­cach: IV – VI
    • Obo­wią­zuje wcze­śniej­sza rezer­wa­cja poprzez for­mu­larz zgłoszeniowy