EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY ANNUAL MEETING

Posted by on 04 lipca 2023

EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY ANNUAL MEETING

Wielkie spotkanie astronomów w Krakowie. Wykład otwarty na temat planet pozasłonecznych!

 

Już 10 lipca Kra­ków sta­nie się sto­licą euro­pej­skiej astro­no­mii. Euro­pean Astro­no­mi­cal Society Annual Meeting (EAS) to pre­sti­żowa kon­fe­ren­cja orga­ni­zo­wana przez Euro­pej­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne, co roku odby­wa­jąca się w innym kraju. W tym roku, z oka­zji 550. rocz­nicy uro­dzin Miko­łaja Koper­nika, zawita do Kra­kowa, gdzie ponad pół­tora tysiąca naukow­ców będzie obra­do­wać w Cen­trum Kon­gre­so­wym ICE Kraków.

Kon­fe­ren­cję uświetni wykład otwarty, na który może zapi­sać się i przyjść każdy miesz­ka­niec Kra­kowa (i nie tylko). Wygłosi go świa­to­wej sławy pol­ski astro­nom, pro­fe­sor Alek­san­der Wolsz­czan, odkrywca pierw­szego poza­sło­necz­nego układu pla­ne­tar­nego, lau­reat Medalu Boh­dana Paczyń­skiego – naj­wyż­szego odzna­cze­nia przy­zna­wa­nego przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne. Sam wykład będzie o czymś nie­zwy­kłym i wciąż powszech­nie nie­zbyt oczy­wi­stym, bo o pla­ne­tach poza­sło­necz­nych, któ­rych dziś znamy już… ponad pięć tysięcy.

Trudno uwie­rzyć, że nie­całe 30 lat temu ist­nie­nie pla­net krą­żą­cych wokół innych gwiazd było tylko hipo­tezą. W 1991 roku, dzięki odkry­ciu prof. Alek­san­dra Wolsz­czana, zna­le­ziono pierw­szy poza­sło­neczny układ pla­ne­tarny. Rok póź­niej prof. Wolsz­czan wraz z Dale A. Fra­ilem opu­bli­ko­wał pracę doty­czącą obser­wa­cji pul­sara PSR 1257+12, w któ­rej doniósł o odkry­ciu 3 pla­net poza­sło­necz­nych. Odkry­cie ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wał pod­czas zjazdu Ame­ry­kań­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego w stycz­niu 1992 r., wtedy też uka­zała się jego publi­ka­cja w pre­sti­żo­wym cza­so­pi­śmie „Nature”. Zapo­cząt­ko­wało to jedną z naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzin współ­cze­snej astro­no­mii – poszu­ki­wa­nie pla­net wokół innych gwiazd. Prof. Wolsz­czan kon­ty­nu­ował bada­nia takich pla­net także póź­niej, w tym we współ­pracy z grupą pol­skich astro­no­mów pod kie­row­nic­twem prof. Andrzeja Nie­dziel­skiego. Od 1992 roku jest zatrud­niony na Uni­wer­sy­te­cie Sta­no­wym w Pen­syl­wa­nii, a w latach 1994–2008 był także wykła­dowcą Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

W 1999 roku został uznany przez „Nature” za autora jed­nego z 15 naj­bar­dziej fun­da­men­tal­nych odkryć w dzie­dzi­nie fizyki. Jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich astro­no­mów, czę­sto wymie­nia­nym także jako kan­dy­dat do Nagrody Nobla w dzie­dzi­nie fizyki.

Wykład zaty­tu­ło­wany PLANETY POZA UKŁADEM SŁONECZNYM: 30 LAT PÓŹNIEJ odbę­dzie się 14 lipca 2023 o godz. 19:00 w sali S2 (wej­ście z poziomu 0) w ICE Kra­ków. Pro­fe­sor Wolsz­czan opo­wie o histo­rii poszu­ki­wań pla­net poza Ukła­dem Sło­necz­nym, przy­po­mni swoje (dość wów­czas zaska­ku­jące) odkry­cie układu pla­ne­tar­nego wokół „mar­twej” gwiazdy neu­tro­no­wej, a także zna­le­zie­nie pierw­szej pla­nety krą­żą­cej wokół gwiazdy podob­nej do Słońca. Pod­su­muje też aktu­alny stan badań pla­net poza­sło­necz­nych i plany na przyszłość.

Chęt­nych do udziału w wykła­dzie pro­simy o zgło­sze­nia na adres: eas2023@oa.uj.edu.pl. Bez zgło­sze­nia wej­ście będzie moż­liwe w razie wol­nych miejsc.

Na zdję­ciu: Pro­fe­sor Alek­san­der Wolsz­czan pod­czas nagra­nia do pro­gramu „Astro­na­rium” w Obser­wa­to­rium Are­cibo w Por­to­ryko. Źró­dło: Ura­nia – Postępy Astronomii