Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

Posted by on 30 grudnia 2020

Plan ferii zimowych 2021 – zapraszamy

04.01.2021 – 15.01.2021 (z wyłą­cze­niem 06.01.2021)

16:00 – Feryjne KMO – boha­te­ro­wie nauki
Pro­wa­dzący: Wio­letta Ogłoza

Pod­czas spo­tka­nia uczest­nicy będą mieli oka­zję poznać przed­sta­wi­cieli świata nauki i kultury.
Myśląc boha­ter – nauko­wiec przy­cho­dzi nam do głowy ktoś, kto jest nie­sa­mo­wi­cie uzdol­niony. Ma wiel­kie marze­nia, które reali­zuje w życiu. Czy każdy od razu był boha­te­rem swo­ich cza­sów, czy też mie­rzył się z wie­loma problemami???
Dowiesz się bio­rąc udział w zaję­ciach Klubu Mło­dego Odkrywcy w cza­sie ferii zimo­wych. Każde spo­tka­nie będzie doty­czyło innej osoby, a Twoim zada­niem będzie pozna­nie jego histo­rii i nary­so­wa­nie, jak sobie wyobra­żasz tego człowieka.
Przy­ślij do nas skan albo zdję­cie swo­jej pracy – powsta­nie gale­ria w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym. Naj­cie­kaw­sze prace zostaną nagrodzone.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 929 7094 4241
Pas­scode: Cc3v4k

 

04.01.2021, 05.01.2021, 07.01.2021 – UWARUNKOWANE POGODĄ!!!

11:00 – Pokazy Słońca – online
Pro­wa­dzący: Janusz Nice­wicz, Monika Maśla­niec, Grze­gorz Sęk

Zapra­szamy na pokazy Słońca online, z wyko­rzy­sta­niem naszych tele­sko­pów!!! Poka­żemy Wam (o ile będą) plamy sło­neczne czy pro­tu­be­ran­cje. Pokazy TYLKO przy bez­chmur­nym nie­bie w Niepołomicach

04.01.2021
Link do trans­mi­sji na YouTube

05.01.2021
Link do trans­mi­sji na YouTube

07.01.2021
Link do trans­mi­sji na YouTube

 

13.01.2021, 14.01.2021 – UWARUNKOWANE POGODĄ!!!

17:00 – Pokazy nieba – online
Pro­wa­dzący: Janusz Nice­wicz, Łukasz Maśla­niec, Monika Maślaniec

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba online, z wyko­rzy­sta­niem naszych tele­sko­pów. Poka­żemy Wam obiekty widoczne na wie­czor­nym nie­bie: pla­nety, Księ­życ, mgła­wice, galak­tyki. Pokazy tylko przy bez­chmur­nym nie­bie w Niepołomicach!!!

13.01.2021
Link do trans­mi­sji na YouTube

14.01.2021
Link do trans­mi­sji na YouTube

 

 

TYDZIEŃ FERIIWARSZTATY online

04.01.2021
10:00 – Mój gwiazdozbiór
Pro­wa­dzący: Justyna Put

Na noc­nym nie­bie gwiazdy ukła­dają się w zabawne kształty. Dzięki nim możemy odna­leźć poszcze­gólne gwiaz­do­zbiory. Na warsz­ta­tach poznamy naj­faj­niej­sze z nich oraz spraw­dzimy, kiedy one są widoczne nad naszymi głowami.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 827 9862 3094
Pas­scode: 3kx3Lu

Potrzebne mate­riały:

 

05.01.2021
10:00 – Misje marsjańskie
Pro­wa­dzący: Justyna Put

Mars stał się celem przy­szłych misji zało­go­wych. Praw­do­po­dob­nie w prze­ciągu kilku naj­bliż­szych lat będziemy świad­kami lądo­wa­nia czło­wieka na Czer­wo­nej Pla­ne­cie. Na warsz­ta­tach pole­cimy wir­tu­al­nie na tą pla­netę, prze­pro­wa­dzimy misję badaw­czą oraz wspól­nie zbu­du­jemy bazę marsjańską.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 868 6956 9807
Pas­scode: LGd5gF

Potrzebne mate­riały:

 • blok tech­niczny
 • pla­ste­lina
 • małe pudełka tekturowe
 • folia alu­mi­niowa
 • patyczki
 • oraz co tylko przyj­dzie do głowy małym kon­struk­to­rom do zbu­do­wa­nia modułu marsjańskiego

 

07.01.2021
10:00 – W stronę gwiazd
Pro­wa­dzący: Justyna Put

Gwiazdy wciąż fascy­nują naukow­ców. Każde kolejne ich obser­wa­cje pozwa­lają lepiej je zro­zu­mieć. Na warsz­ta­tach spraw­dzimy, jak daleko jest do gwiazd oraz prze­ko­namy się, jak są ogromne.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 865 4401 1278
Pas­scode: twJhW4

Potrzebne mate­riały:

 • róż­nej dłu­go­ści patyczki
 • pla­ste­lina
 • linijka
 • nożyczki
 • kredki
 • blok tech­niczny

 

08.01.2021
10:00 – Zero G
Pro­wa­dzący: Justyna Put

Nad naszymi gło­wami, wokół Ziemi, krąży Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna. Jest to wyjąt­kowe miej­sce, bo w niej wszystko „lata”. Na warsz­ta­tach dowiemy się, dla­czego tak jest. Spraw­dzimy, dla­czego woda two­rzy piękne kule oraz spró­bu­jemy „pola­tać” jak astronauci.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 814 8029 3110
Pas­scode: r7i7ad

Potrzebne mate­riały:

 • pół szklanki wody
 • duży talerz
 • paty­czek
 • papier
 • tro­chę miej­sca przed biurkiem

 

 

II TYDZIEŃ FERIIWARSZTATY online

11.01.2021
10:00 – Naj­więk­sze pla­nety Układu Słonecznego
Pro­wa­dzący: Justyna Put

Opis: Tuż przed świę­tami mie­li­śmy oka­zje obser­wo­wać koniunk­cję Jowi­sza i Saturna na noc­nym nie­bie. Pod­czas warsz­ta­tów prze­ko­namy się, dla­czego tak się stało. Wspól­nie wyko­namy pro­ste modele gazo­wych planet.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 814 9244 3168
Pas­scode: 27G5HC

Potrzebne mate­riały:

 • duża kartka papieru
 • pisaki
 • dwa balony
 • wata
 • klej
 • pla­ste­lina
 • dwie takiej samej wiel­ko­ści kulki styropianowe

 

12.01.2021
10:00 – Kolo­rowe Słońce
Pro­wa­dzący: Justyna Put

Nasze Słońce jest źró­dłem świa­tła bia­łego. Dzięki niemu orga­ni­zmy na Ziemi mogą ist­nieć. To, co się dzieje z nasza Dzienną Gwiazdą ma wpływ na to, co się dzieje na naszej pla­ne­cie. Na warsz­ta­tach poznamy naturę Słońca oraz spraw­dzimy, jaka jest jego przyszłość.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 878 6515 7334
Pas­scode: UDBm3U

Potrzebne mate­riały:

 • kartka papieru
 • kredki
 • szklanka lub kryształ
 • latarka
 • dwa magnesy (mogą być z lodówki)

 

13.01.2021
10:00 – Czy wszyst­kie oczy widzą tak samo?
Pro­wa­dzący: Alek­san­dra Kowalska

80% infor­ma­cji o świe­cie wokół nas dociera do nas dzięki oczom. Nie tylko ludzie mają oczy- wypo­sa­żone są w nie rów­nież zwie­rzęta. Ale czy wszyst­kie oczy widzą świat w ten sam sposób?

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 835 5918 2136
Pas­scode: n2q8W4

Potrzebne mate­riały:

 • ok. 30–40 sło­mek do napojów
 • taśma kle­jąca
 • nożyczki
 • kartka
 • kredki
 • pla­ste­lina

 

14.01.2021
10:00 – Wyprawa na Księżyc
Pro­wa­dzący: Wal­de­mar Ogłoza

Omó­wimy sobie w jaki spo­sób ludziom udało się dotrzeć do Księ­życa. Zbu­du­jemy też kalen­darz księ­ży­cowy, aby móc śle­dzić wygląd i poło­że­nie naszego sate­lity nawet w pochmurny dzień.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 577 362 5356
Pas­scode: Sojuz-30

Potrzebne mate­riały:

 

15.01.2021
10:00 – Astro­no­miczne pory roku
Pro­wa­dzący: Wal­de­mar Ogłoza

Dowiemy się, dla­czego na Ziemi wystę­pują pory roku i kiedy każda z nich zaczyna się i koń­czy. Spraw­dzimy także jak zmie­nia się wyląd nieba w róż­nych porach roku.

Link do spo­tka­nia na ZOOM
Meeting ID: 577 362 5356
Pas­scode: Sojuz-30

Potrzebne mate­riały: