Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 31 grudnia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Kopuła nowego Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach staje się powoli miej­scem, z któ­rego pro­wa­dzone są regu­larne obser­wa­cje. Główny tele­skop nie jest jesz­cze zamon­to­wany, ale nie ma prze­szkód, aby roz­kła­dać w pomiesz­cze­niu sprzęt prze­no­śny i przy­glą­dać się Słońcu. Zobacz­cie!