Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Posted by on 17 grudnia 2020

Zdalne nauczanie może być bardzo kreatywne

Po raz kolejny musimy się zmie­rzyć z naucza­niem zdal­nym na zaję­ciach z astro­no­mii. Ucznio­wie chęt­nie w nich uczest­ni­czą, bo są odskocz­nią od licz­nych zadań, które mają na co dzień. Kre­atyw­ność uczniów nie zna gra­nic, dla­tego każde zaję­cia są jedyne i nie­po­wta­rzalne – jak zja­wi­ska astro­no­miczne. Na zaję­ciach nie tylko o zja­wi­skach można roz­ma­wiać i two­rzyć ich symu­la­cję. Wie­lo­krot­nie już się o tym prze­ko­na­łam, gdy pyta­nia pada­jące od nich, zupeł­nie nie na temat oma­wia­nego zagad­nie­nia, budziły spore zain­te­re­so­wa­nie u innych uczest­ni­ków. Naj­częst­szy powód to bogata wyobraź­nia każ­dego z nich. Prace takie jak „Wszech­świat w sło­iku”, „Łajka” – zna­czek z psem Łajką w kosmo­sie, „Zegar astro”, to tylko nie­które z tema­tów pod­ję­tych na zaję­ciach dla najmłodszych.

Od wrze­śnia do grud­nia działo się dużo. Wyda­rzeń rów­nież na nie­bie i wokół nas było sporo. Mie­li­śmy opo­zy­cję Marsa, start misji Chang’e 5, Noc Naukow­ców, gemi­nidy czy trwa­jący pro­jekt obser­wa­cji Wiel­kiej Koniunk­cji Jowi­sza z Satur­nem. Każde z tych wyda­rzeń to sporo pytań i zadań na kre­atywne ich zro­zu­mie­nie czy wyja­śnie­nie. Naj­faj­niej­sze jest to, że ucznio­wie lubią o tym roz­ma­wiać i zada­wać pyta­nia. Ta niby pro­sta umie­jęt­ność zada­wa­nia pytań pomaga w ich roz­woju i naby­cia pew­no­ści sie­bie – oby już na zawsze im to pozostało!

Dużą dys­ku­sję wywo­łała nowa misja pod­boju Księ­życa Chang’e 5. Cho­ciażby prze­bieg tej misji, którą podęła ekipa z Chin, budził sporo cie­ka­wych i kre­atyw­nych pomy­słów na jej ulep­sze­nie. Nie mogło się tutaj obyć bez kon­struk­cji maszyn do lotów kosmicz­nych. Ucznio­wie nawet się­gali dalej niż do Księ­życa budu­jąc rakiety do podróży na Marsa. Może w przy­szło­ści któ­reś z nich będzie współ­pra­co­wać przy podob­nych misjach pod­boju kosmosu.

Przy każ­dej pracy naj­bar­dziej mnie zachwyca ich pomy­sło­wość i piękna kolo­ry­styka. Każde z nich to praw­dziwe dzieło sztuki z pełną paletą barw!
Kilka z tych prac można obej­rzeć na zdję­ciach w gale­rii poni­żej. To jed­nak nie oddaje w cało­ści ich piękna. Miejmy nadzieję, że późną wio­sną cześć z tych prac zosta­nie wyeks­po­no­wana w gablo­tach wysta­wien­ni­czych nowego budynku naszego Obserwatorium.

Święta zbli­żają się dużymi kro­kami i jak to w każ­dym domu bywa, nie tylko naj­młodsi już nie mogą się docze­kać. Nasze Obser­wa­to­rium rów­nież lubi ten czas. Na zaję­ciach nigdy nie zabrak­nie postaci św. Miko­łaja, który jak na wyjąt­kowo astro­no­miczną osobę (pędzi po roz­gwież­dżo­nym nie­bie) zawsze znaj­dzie chwilę na roz­ło­że­nie tele­skopu i podzi­wia­nie odle­głych obiektów.

Życzę wszyst­kim naszym byłym, obec­nym i przy­szłym Uczniom oraz ich Rodzi­com zdro­wych i spo­koj­nych Świąt Bożego Naro­dze­nia. Niech zbli­ża­jący się Nowy Rok 2021 poda­ruje nam wszyst­kim wię­cej pogod­nego nieba.

 

 

Monika Maśla­niec