Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna

Posted by on 09 grudnia 2020

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna

Zachę­camy do zabawy astronomią!!!

Tym razem pro­po­nu­jemy wraz z Uni­wer­sy­te­tem Wro­cław­skim i Kra­jo­wymi Koor­dy­na­to­rami Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej pro­jekt astro­no­miczno-per­cep­cyjny doty­czący obser­wa­cji Wiel­kiej Koniunk­cji Jowi­sza z Saturnem.

Pro­jekt star­tuje już 11-go grud­nia 2020!

Zapra­szam każ­dego, kto lubi patrzeć w gwiazdy, jak i tych, któ­rzy jesz­cze nie wie­dzą, czy to lubią, a chcie­liby spróbować.

 

Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych spo­sobu udziału w pro­jek­cie znaj­duje się TUTAJ.

Tutaj znaj­duje się Karta Obser­wa­cji.

A tutaj można zna­leźć arty­kuł o histo­rycz­nych obser­wa­cjach okul­ta­cji pla­net.

 

Pozdra­wiamy i życzymy uda­nych obserwacji

 

 

Zabawa rysun­kowa!

Nasze Obser­wa­to­rium zachęca oprócz udziału w pro­jek­cie do nad­sy­ła­nia prac pla­stycz­nych z obser­wa­cji tego zja­wi­ska, na maila moa@USUŃ_TO_moa.edu.pl

Dla osoby, która przy­śle wyjąt­kową pracę rysun­kową z dowol­nego dnia obser­wa­cji (11.12.2020–28.12.2020) Jowi­sza i Saturna prze­wi­dziana jest nagroda

Na prace cze­kamy do 31.12.2020

Pro­szę podać imię i nazwi­sko oraz wiek uczest­nika “zabawy”.

 

 

Monika Maśla­niec