Posts made in marzec, 2017

Staszek Bednarz nie żyje…

Posted by on 06 marca 2017

Staszek Bednarz nie żyje…

  Staś Bed­narz, nasz dawny i wie­lo­letni uczeń… nie żyje. Uczest­nik zajęć koła astro­no­micz­nego, przy­rod­nik, młody nauko­wiec. Kochał góry.         Bli­skim skła­damy szczere wyrazy współczucia.   [15.03.2017] Pogrzeb Staszka odbę­dzie się 18 marca 2017 roku o godzi­nie 13.30 w Klasz­to­rze św. Józefa przy ul.Dominikańskiej 2 (Słu­żew nad Dolinką) w Warszawie.           “Life begins at the end of your com­fort zone” Neale Donald Walsch “Życie zaczyna się tam, gdzie koń­czy się...

Read More

Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Posted by on 06 marca 2017

Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Kobiet zapra­szamy wszyst­kie Panie do naszego Pla­ne­ta­rium na spe­cjalny SEANS-ZABAWĘ pod tytu­łem „Jaki to gwiaz­do­zbiór, czyli spa­cer po mar­co­wym nie­bie z muzyką w tle”. Ciem­nemu niebu – usia­nemu gwiaz­do­zbio­rami i roz­ma­itymi obiek­tami astro­no­micz­nymi – będzie towa­rzy­szyła muzyka. Zada­niem uczest­ni­ków zabawy będzie odga­dy­wa­nie wła­ści­wych nazw gwiazdozbiorów.   Pano­wie! Bilet na seans może być miłym dodat­kiem do bukietu kwia­tów dla Waszej Ewy, a seans...

Read More

Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Posted by on 03 marca 2017

Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych został dzi­siaj zakoń­czony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr Hen­ryk Bran­ce­wicz, dr Adam Micha­lec, mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski i mgr Janusz Nice­wicz wyty­po­wała  6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astronomiczno-Astronautycznego. To już 10 marca! Ponadto Komi­sja wyróż­niła 2 opra­co­wa­nia. Usta­le­nia jury kon­kur­so­wego –...

Read More