Klub Młodego Odkrywcy z wizytą w Preszowie (Słowacja)

Posted by on 13 marca 2017

Klub Młodego Odkrywcy z wizytą w Preszowie (Słowacja)

W dniach 4–5 marca br. nie­po­ło­micki Klub Mło­dego Odkrywcy, dzia­ła­jący przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odwie­dził part­ner­ską pla­cówkę na Sło­wa­cji – Obser­wa­to­rium i Pla­ne­ta­rium w Preszowie.

Choć wyjazd trwał tylko dwa dni, to po brzegi wypeł­niony był atrak­cjami: sobotę zaczę­li­śmy od zwie­dza­nia Muzeum Tech­nicz­nego Soli­war, gdzie można zoba­czyć naj­więk­szy w Euro­pie drew­niany koło­wrót, słu­żący do wydo­by­wa­nia solanki; następ­nie prze­śle­dzi­li­śmy cały pro­ces tech­no­lo­giczny, pozwa­la­jący na pro­duk­cję soli ze sło­nej wody: trans­port, fil­tro­wa­nie, warze­nie, zbie­ra­nie, pakowanie.

Kolej­nym eta­pem naszej wizyty było wspólne eks­pe­ry­men­to­wa­nie, któ­rego pod­jęły się pol­skie i sło­wac­kie dzieci. Moi ucznio­wie samo­dziel­nie zapre­zen­to­wali i prze­pro­wa­dzili ze sło­wac­kimi rówie­śni­kami doświad­cze­nia, które wcze­śniej mieli oka­zję poznać w trak­cie zajęć Klubu Mło­dego Odkrywcy. Była oka­zja by poba­wić się che­micz­nym yo-yo, zoba­czyć jak zmie­nia barwy kame­leon w pły­nie, spraw­dzić, czy balony rze­czy­wi­ście tak łatwo pękają czy też wystrze­lić her­ba­ciane rakiety.

Sobotę zakoń­czył pokaz pt. „Fizyka magiczna” zapre­zen­to­wany przez sło­wac­kiego nauczy­ciela – pozna­li­śmy sporo nowych doświad­czeń jak i zupeł­nie inne podej­ście do kilku, które już wcze­śniej mie­li­śmy oka­zję wyko­nać. Jedno i dru­gie wszyst­kim się bar­dzo spodobało.

W nie­dzielę uczest­ni­czy­li­śmy w sean­sie w pre­szow­skim Pla­ne­ta­rium, w trak­cie któ­rego lepiej pozna­li­śmy zmiany noc­nego nieba w zależ­no­ści od pór roku oraz przy­po­mnie­li­śmy sobie naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory let­niego oraz zimo­wego nieboskłonu.

Ostat­nim punk­tem pro­gramu była wizyta na wieży wido­ko­wej, skąd roz­ta­cza się wspa­niały widok, obra­zu­jący malow­ni­cze poło­że­nie Preszowa.

 

 

 

Szy­mon Pitek