Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja

Posted by on 08 marca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla szkół gimnazjalnych

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie oraz Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie – roz­pi­sują w roku szkol­nym 2016/2017 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zują Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla uczest­ni­ków konkursu.

 

Infor­ma­cje ogólne:

  1. Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa w dniu 22 maja 2017 roku (ponie­dzia­łek).
  2. Nade­słane prace zostaną oce­nione przez Woje­wódzką Komi­sję Kon­kur­sową w dniu 25 maja 2017 roku (czwar­tek). Komi­sja wyty­puje wów­czas prace, które będą refe­ro­wane w ramach Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautycznego.
  3. Ter­min Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego: 2 czerwca 2017 roku (pią­tek) w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

 

Infor­ma­cje szcze­gó­łowe – REGULAMIN KONKURSU