Konkurs na referat – finał – wyniki

Posted by on 10 marca 2017

Konkurs na referat – finał – wyniki

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych.

10 marca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.

 

 

Spo­śród 6 prac Komi­sja kon­kur­sowa przyznała:

I miej­sceAlek­san­drze Krze­mień z I LO w Wadowicach
II miej­sceAlber­towi Sosna­lowi z Zespołu Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Ola i Albert repre­zen­to­wać będą nasze woje­wódz­two na XLIII  Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Grudziądzu.

Gra­tu­lu­jemy!

 

Pro­to­kół Komi­sji Kon­kur­so­wej – WYNIKI [PDF]