Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 28 listopada 2016

Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Po raz czwarty odbyła się inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kiego Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dzia­ła­ją­cej w Insty­tu­cie Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wszystko dzięki sta­ra­niom i wytrwa­łej pracy pani dr Kata­rzyny Ksią­żek, mana­ger Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii, wraz z jej zespołem.

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie miało miej­sce 26 listo­pada 2016 w auli Insty­tutu Fizyki UO, a oko­licz­no­ściowy refe­rat „Kosmos – osta­teczna gra­nica” wygło­sił nauczy­ciel MOA mgr Janusz Nice­wicz.

W inau­gu­ra­cji udział wzięło około 200 stu­den­tów Aka­de­mii ze szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. Obecni rów­nież byli przed­sta­wi­ciele władz UO: Pro­dzie­kan Wydziału Mate­ma­tyki, Fizyki i Infor­ma­tyki dr hab. Wie­sław Olchawa, prof. UO oraz kie­row­nik Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego dr hab. Wło­dzi­mierz Godłow­ski, adiunkt Zakładu Astro­fi­zyki i Fizyki Teo­re­tycz­nej UO.

W tak waż­nym wyda­rze­niu nie mogło zabrak­nąć przed­sta­wi­cieli lokal­nych mediów: TVP Opole i Stu­dencka Tele­wi­zja Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego (SETA), któ­rym udzie­li­łem wywiadu.

Po czę­ści ofi­cjal­nej mogłem zwie­dzić „plac zabaw” astro­no­mów czyli Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne. Moim prze­wod­ni­kiem po obser­wa­to­rium był mgr Mar­cin Szpanko, który poka­zał mi „dostrze­gal­nię” umiesz­czoną na dachu Domu Stu­denc­kiego „Nie­chcic”. Tele­skop MEADE 12’ wyglą­dał zna­jomo… taki sam mamy w MOA, ale oprzy­rzą­do­wa­nie robiło wra­że­nie. Kamery CCD, koła fil­trów, ledowy ekran do „fla­tów” i taras wido­kowy na wyso­ko­ści 14 pię­tra – to robi wra­że­nie. Tylko pogoda jakby nie chciała dać mi się nacie­szyć wido­kiem Opola.

Wię­cej infor­ma­cji: Wir­tu­alna Aka­de­mia Astronomii

Rela­cja tele­wi­zyjna: TVP 3 Opole

Janusz Nice­wicz

 

 

wwa_2016_01

Roz­mowa z Kata­rzyną Ksią­żek – Mena­dże­rem WAA

 

wwa_2016_02

Od lewej: Pro­dzie­kan Wydziału Mate­ma­tyki, Fizyki i Infor­ma­tyki – Wie­sław Olchawa, Kie­row­nik Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego – Wło­dzi­mierz Godłowski

 

wwa_2016_03

Janusz Nice­wicz i słu­cha­cze wykładu inau­gu­ra­cyj­nego WWA

 

wwa_2016_04

Wrę­cze­nie dyplo­mów dru­giego stop­nia WWA i przy­ję­cie nowych słuchaczy

 

wwa_2016_05

Słu­cha­cze WWA w tele­wi­zji PlatonTV

 

wwa_2016_06

Nie­ob­ser­wa­cyjne” Opole z dachu Domu Stu­denc­kiego „Nie­chcic”