Posts made in listopad, 2016

Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki 2016

Posted by on 08 listopada 2016

Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki 2016

Zakręć się z nami wokół nauki w ramach SPiN Day 2016! W czwar­tek 10 listo­pada obcho­dzimy po raz pierw­szy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzeów i Cen­trów Nauki! Z tej oka­zji zapra­szamy do odwie­dze­nia Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego oraz wzię­cia udziału w otwar­tych sean­sach w Pla­ne­ta­rium, warsz­ta­tach oraz pokazach.       Pro­gram imprezy w naszym Obserwatorium: 17:00 – 17:30 Seans w Pla­ne­ta­rium dla dzieci, 17:45 – 18:15 Warsz­taty astro­no­miczne dla dzieci, 19:00 –...

Read More

RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 07 listopada 2016

RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Spra­woz­da­nie z Dzie­wią­tej Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji „Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie – warsz­taty astronomiczne”   Przez trzy dni, od piątku 21 paź­dzier­nika od nie­dzieli 23 tegoż mie­siąca toczyły się obrady naszej tra­dy­cyj­nej kon­fe­ren­cji, poświę­co­nej naj­now­szym osią­gnię­ciom astro­no­mii oraz ich per­cep­cji w szkol­nym naucza­niu. Zanim jesz­cze nastą­piło ofi­cjalne roz­po­czę­cie, Patry­cja Pakoń­ska wraz z Mag­da­leną Maszew­ską przed­sta­wiły o godzi­nie 15 w Sali im. Lecha Wałęsy...

Read More