Ta Czarna Kropka” czyli przeżyjmy to jeszcze raz!

Posted by on 22 listopada 2016

“Ta Czarna Kropka” czyli przeżyjmy to jeszcze raz!

Pamię­ta­cie co wyda­rzyło się 9 maja 2016 roku?

A na przy­kład przej­ście pla­nety Mer­kury przed tar­czą Słońca. Ważne to było wyda­rze­nie ponie­waż na kolejne takie zja­wi­sko, które będziemy mogli obser­wo­wać w cało­ści czyli od pozor­nego zetknię­cia się tar­czy Mer­ku­rego z tar­czą Słońca, aż do jej opusz­cze­nia – będziemy musieli pocze­kać do roku 2032!

W Obser­wa­to­rium tran­zyt Mer­ku­rego stał się przy­czyn­kiem do pew­nej szcze­gól­nej aktyw­no­ści. Nie była to co prawda pierw­sza trans­mi­sja inter­ne­towa zja­wi­ska astro­no­micz­nego przez nas orga­ni­zo­wana, ale z pew­no­ścią nic więk­szego wcze­śniej u nas nie powstało. Ha! Trzeba wyraź­nie powie­dzieć: to nie była tylko trans­mi­sja, to była kil­ku­go­dzinna audy­cja tele­wi­zyjna, pro­wa­dzona na żywo i z wie­loma atrakcjami!

 

Zobacz­cie jej skrót przy­go­to­wany przez Krzysz­tofa Ropka.

 

 

I na koniec dwa zdję­cia tego zja­wi­ska, oczy­wi­ście z Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.

tranzyt-merkurego

 

tranzyt-merkurego_coronado