Zajęcia z rodzicami osadzonymi w Zakładzie Karnym

Posted by on 10 listopada 2016

Zajęcia z rodzicami osadzonymi w Zakładzie Karnym

Zaję­cia z rodzi­cami osa­dzo­nymi w Zakła­dzie Kar­nym w Kra­ko­wie – Nowej Hucie

7 listo­pada 2016 roku mia­łem oka­zję popro­wa­dzić bar­dzo nie­ty­powe zaję­cia – we współ­pracy z Mało­pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Pro­ba­cja zapre­zen­to­wa­łem dwóm gru­pom osa­dzo­nych (mat­kom i ojcom) kilka doświad­czeń fizycz­nych i che­micz­nych. Doce­lowo, te same tre­ści rodzice mają prze­ka­zać wła­snym dzie­ciom, w trak­cie spe­cjal­nie w tym celu zor­ga­ni­zo­wa­nych widzeń.

Dzia­ła­nia te pozwolą rodzi­com na budo­wa­nie dobrych rela­cji z potom­stwem, opar­tych na dąże­niu do prawdy (nauko­wej) i umoż­li­wią im peł­nie­nie roli auto­ry­tetu w odnie­sie­niu do atrak­cyj­nych, a przy tym wyma­ga­ją­cych dla dzieci tre­ści. Doce­lowo będzie to pro­wa­dzić do prze­ła­my­wa­nia barier spo­wo­do­wa­nych przez trudną sytu­ację rodzinną (pobyt rodzica w zakła­dzie karnym).

 

Szy­mon Pitek