VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii w MOA

Posted by on 19 listopada 2016

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii w MOA

W dniach od piątku 10 do ponie­działku 13 lutego 2017 roku odbędą się już szó­ste Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii.

Prze­wi­du­jemy zaję­cia obser­wa­cyjne w kopule tele­skopu Meade LX200, a także dzienne obser­wa­cje Słońca z uży­ciem fil­tru H‑alfa Coronado.
Nie obej­dzie się bez pracy z kom­pu­te­rami – będziemy przy­go­to­wy­wać do publi­ka­cji zdję­cia obiek­tów głę­bo­kiego nieba z uży­ciem dedy­ko­wa­nych pro­gra­mów, a także zapo­znamy się z moż­li­wo­ściami, jakie dają zdal­nie ste­ro­wane tele­skopy oraz apa­ra­tura umiesz­czona na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicznej.

Jak zwy­kle uczest­nicy będą bez­płat­nie zakwa­te­ro­wani w Ośrodku Kon­fe­ren­cyjno – Szko­le­nio­wym MOA, a zaję­cia będą pro­wa­dzone bar­dzo inten­syw­nie, czyli od rana do rana.
Liczba miejsc ogra­ni­czona do 24, zgło­sze­nia wyłącz­nie poprzez for­mu­larz zgło­sze­niowy, do któ­rego pro­wa­dzi poniż­szy odnośnik.

Do udziału zapra­sza Grze­gorz Sęk.

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy uczestnika
VI Zimo­wych Warsz­ta­tów Astrofotografii