Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

Posted by on 19 listopada 2016

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

 

Uwaga – lista uczest­ni­ków jest już zamknięta, innymi słowy – brak wol­nych miejsc. [24.11.2016]


 

Przy­po­mi­namy!

Ucznio­wie muszą posia­dać ze sobą ważną LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, nato­miast Rodzice i Opie­ku­no­wie – DOWÓD OSOBISTY.

Ponadto, ucznio­wie muszą posia­dać PISEMNĄ ZGODĘ na wyjazd, któ­rej for­mu­larz znaj­duje się w tym ODNOŚNIKU.


 

Jedziemy na wycieczkę!

W War­sza­wie przy ulicy Miń­skiej 65 otwarto wła­śnie wielką wystawę „Gate­way to Space”. Zamie­rzamy zor­ga­ni­zo­wać jed­no­dniowy wyjazd dla uczniów MOA ze wszyst­kich grup wie­ko­wych w celu jej zwie­dze­nia. Oczy­wi­ście naj­młod­sze dzieci mogą jechać z opiekunami.

Ucznio­wie płacą 30 zło­tych (w tej cenie jest posi­łek), a opie­ku­no­wie pełną kwotę, czyli 131 zło­tych (plus posi­łek we wła­snym zakresie).

 

Ter­min wycieczki to sobota 10 grud­nia 2016 roku, zaś jej har­mo­no­gram przewiduje:

  1. wyjazd pocią­giem Wit Stwosz IC ze sta­cji Kra­ków Główny – godzina 5:52 | przy­jazd do sta­cji War­szawa Wschod­nia – godzina 9:32
  2. przej­ście ze sta­cji War­szawa Wschod­nia do hali przy ul. Miń­skiej 65
  3. zwie­dza­nie wystawy – 10:00 – 13:00
  4. prze­jazd metrem od sta­cji Sta­dion Naro­dowy do sta­cji Nowy Świat – Uni­wer­sy­tet (2 przy­stanki) – 13:00 – 14:00
  5. spa­cer trasą Nowy Świat – Plac Zam­kowy – Rynek Sta­rego Mia­sta – Wąski Dunaj – Pod­wale – Sena­tor­ska – Grób Nie­zna­nego Żoł­nie­rza – Kró­lew­ska – Pałac Kul­tury i Nauki – Dwo­rzec War­szawa Cen­tralna, po dro­dze obiad w barze Tram­waj War­szaw­ski, Mar­szał­kow­ska 107  – 14:00 – 18:00
  6. wyjazd pocią­giem Wit Stwosz IC ze sta­cji War­szawa Cen­tralna – godzina 18:45 | przy­jazd do sta­cji Kra­ków Główny – godzina 22:04.

 

baner1

 

Zapisy trwają DO CZWARTKU 1 GRUDNIA, wyłącz­nie u nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych kółka.
Wraz ze zgło­sze­niem należy wpła­cić na konto Rady Rodzi­ców MOA należne kwoty, ponie­waż zarówno bilety kole­jowe, jak i bilety na wystawę musimy zaku­pić z odpo­wied­nim wyprzedzeniem.

Rada Rodzi­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach
Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce
numer konta: 09 8619 0006 0011 0200 8774 0001

Ucznio­wie nie­peł­no­letni winni posia­dać pisemną zgodę Rodzi­ców lub Opie­ku­nów na udział w wycieczce.