Misja Balonowa w Dzień Dziecka zakończona sukcesem.

Posted by on 05 czerwca 2023

Misja Balonowa w Dzień Dziecka zakończona sukcesem.

Przez kilka ostat­nich tygo­dni przy­go­to­wa­nia do wypusz­cze­nia balonu stra­tos­fe­rycz­nego z nie­po­ło­mic­kiego Obser­wa­to­rium były pro­wa­dzone pełną parą. Kluby: SP8KDE, SP9MOASP6ZWR jak zawsze sta­nęły na wyso­ko­ści zada­nia i 1 czerwca zja­wiły się w Nie­po­ło­mic­kim MOA, aby prze­pro­wa­dzić misję balonową.

 

Balon został wypo­sa­żony w pełną tele­me­trię, czuj­niki pogo­dowe, kamery, aby można go było śle­dzić i prze­pro­wa­dzić eks­pe­ry­menty z nasio­nami. Każdy obser­wa­tor, a było ich sporo, mógł śle­dzić pozy­cję balonu za pomocą apli­ka­cji APRS.fi lub Son­de­Hub trac­ker pod zna­kiem SP8KDE.

 

Dokład­nie o 12:00 nastą­pił moment wypusz­cze­nia balonu z tarasu MOA przy wiwa­cie zgro­ma­dzo­nych gości. Dzieci i mło­dzież wraz z nauczy­cie­lami mogły brać udział w tym wyda­rze­niu, odli­cza­jąc do startu balonu i poma­chać mu na poże­gna­nie. Z błoń nie­po­ło­mic­kich i boisk szkol­nych przy wiwa­tach i bra­wach pole­ciał w swoją trasę, aby po kilku godzi­nach lotu zawró­cić w kie­runku Nie­po­ło­mic i opaść na tere­nie Pusz­czy niepołomickiej.

Balon wzbił się na wyso­kość ponad 35 000 m!!!!!

Jak do tej pory to naj­wy­żej wzno­szący się balon wypusz­czony z nie­po­ło­mic­kiego Obser­wa­to­rium. Poprzed­nie dwa nie prze­kro­czyły wyso­ko­ści 30 000m (28000m i 21000m).

Ekipa poszu­ki­waw­cza two­rzona przez zespoły SP8KDE oraz SP9MOA namie­rzyła pozy­cję balonu, ale oka­zało się, iż balon wraz z kap­su­łami zawisł na jed­nym z naj­wyż­szych drzew w Pusz­czy nie­po­ło­mic­kiej i dzięki Nad­le­śnic­twu Nie­po­ło­mice udało się go dopiero odzyskać.

Zdję­cia z kamery poka­zują piękno naszej planety.

 

Dzię­ku­jemy za wspólną misję balo­nową i zapew­niamy, że to nie była ostat­nia taka akcja.

73!

 

Poni­żej kilka zdjęć z prze­pro­wa­dzo­nej akcji.

Auto­rzy to uczest­nicy misji balonowej.