Wycieczka do Chorzowskiego Planetarium

Posted by on 06 czerwca 2023

Wycieczka do Chorzowskiego Planetarium

W dniu 27 maja 2023 r. odbyła się wycieczka dla star­szych uczniów Obser­wa­to­rium do Pla­ne­ta­rium w Chorzowie.

 

Sobotni pora­nek powi­tał nas sło­neczną pogodą, która towa­rzy­szyła nam przez cały dzień naszej wyprawy. Swoją wędrówkę do Cho­rzow­skiego Pla­ne­ta­rium roz­po­czę­li­śmy koło godziny 10:00 przez Park Ślą­ski. Piękna pogoda pozwo­liła nam cie­szyć się uro­czymi zakąt­kami przy­rody, a dobre humory uczest­ni­ków pod­trzy­my­wali wszy­scy opie­ku­no­wie. Pan Grze­gorz tanecz­nym kro­kiem prze­mie­rzał ścieżki, pan Tymon zabez­pie­czał tyły, pan Łukasz poma­gał w foto­gra­fo­wa­niu przy­rody, zaś kie­row­nik wycieczki pani Monika wska­zy­wała wła­ściwy kie­ru­nek wędrówki, aby nikt nie zbo­czył z trasy.

 

Po dotar­ciu do Pla­ne­ta­rium wszy­scy zro­bi­li­śmy sobie zdję­cie z Koper­ni­kiem i uda­li­śmy się na seans pt. „Kometa nad Szwaj­car­ską Doliną”. Była to czy­sta przy­jem­ność uczest­ni­czyć w sean­sie pla­ne­ta­rium, gdzie można było zoba­czyć ok. 100 milio­nów gwiazd na ponad 800 metrach kwa­dra­to­wych sfe­rycz­nego ekranu.

Wielu uczniów pamię­tało naszą ostat­nią wizytę w Ślą­skim Pla­ne­ta­rium w 2018 roku. To co zoba­czyli obec­nie wzbu­dzało jesz­cze więk­szy zachwyt.

Po krót­kim odpo­czynku w dzie­się­cio­oso­bo­wych gru­pach uda­li­śmy się na wystawę „Geo­fi­zyka”, która została przy­go­to­wana w ramach roz­bu­dowy pla­cówki. Ta inte­rak­tywna eks­po­zy­cja doty­czyła zja­wisk zwią­za­nych z sej­smo­lo­gią i mete­oro­lo­gią. Każdy mógł doświad­czyć symu­la­cji trzę­sie­nia ziemi, zoba­czyć i usły­szeć wyła­do­wa­nia gene­ro­wane przez cewkę Tesli, poznać różne strefy kli­ma­tyczne oraz spraw­dzić jak z kosmosu wyglą­dają nasi „sąsie­dzi” – czyli pla­nety Układu Sło­necz­nego. Ta dwu­go­dzinna przy­goda z geo­fi­zyką pomo­gła lepiej zro­zu­mieć zja­wi­ska zacho­dzące zarówno we wnę­trzu i wokół Ziemi.

 

Wró­ci­li­śmy póź­nym wie­czo­rem zmę­czeni, ale zado­wo­leni. Wra­że­nia jakich doświad­czy­li­śmy pod­czas tej wyprawy z pew­no­ścią pozo­staną z nami na długo. Do Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego wró­cimy jesz­cze nie­je­den raz!

 

Szcze­gó­łowy opis wycieczki można zna­leźć na stronie:

  https://uczniowie.moa.edu.pl/wycieczka-na-4-fajerki

 

Poni­żej znaj­dują się zdję­cia wyko­nane przez opie­ku­nów oraz uczest­ni­ków wycieczki.