Dni Niepołomic w MOA

Posted by on 06 czerwca 2023

Dni Niepołomic w MOA

W tym roku Dni Nie­po­ło­mic odbędą się w dniach od 16 ‑18 czerwca 2023 r.

Do naszego Obser­wa­to­rium zapra­szamy w pią­tek i sobotę w cza­sie 31. Dni Niepołomic.

 

Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium.  Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.

 

Wszyst­kie aktyw­no­ści są bezpłatne.

W tym dniu nie pro­wa­dzimy reje­stra­cji (decy­duje kolej­ność przyjścia).

 • PIĄTEK 16 czerwca 2023 r. – wie­czorne pokazy nieba (22:00 – 24:00)

Wej­ścia: o godz. 22:00 i 23:00

 1. Obser­wa­cje przez tele­skop odby­wają się w ciem­no­ści i tylko przy bez­chmur­nym nie­bie, dla­tego obo­wią­zuje zakaz uży­wa­nia jakich­kol­wiek źró­deł świa­tła, w tym tele­fo­nów komórkowych.
 2. Należy pamię­tać o cie­płym ubra­niu. W kopule panuje tem­pe­ra­tura taka jak na zewnątrz.
 3. Pokazy dla osób w wieku 7+
 4. Pro­simy o punk­tu­alne przy­by­cie. Po wyzna­czo­nych godzi­nach nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do kopuły.
 5. Czas trwa­nia pokazu ok. 45 minut.
 6. Udział w wie­czor­nych poka­zach nieba jest jed­no­znaczny z akcep­ta­cją regulaminu.

Regu­la­min wie­czor­nych poka­zów nieba.

 • SOBOTA 17 czerwca 2023 r. – seans w Pla­ne­ta­rium „Polo­wa­nie” (10:0016:00)

Seanse odby­wać się będą co pół godziny: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30.

 1. Wej­ście do Pla­ne­ta­rium na 5 minut przed roz­po­czę­ciem seansu. Pro­simy o punk­tu­al­ność – po roz­po­czę­ciu seansu nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium.
 2. Suge­ro­wany wiek uczest­ni­ków: powy­żej 5+.
 3. Limit miejsc na każdy seans: 40.
 4. Udział w sean­sie jest jed­no­znaczny z akcep­ta­cją regulaminu.

Regu­la­min Planetarium

 • SOBOTA 17 czerwca 2023 r. – pokazy Słońca na tara­sie Obser­wa­to­rium (uwa­run­ko­wane bez­chmur­nym nie­bem) (10:0016:00)