KONKURSKOPERNIK 550”

Posted by on 06 czerwca 2023

KONKURS „KOPERNIK 550”

Wła­śnie wystar­to­wał coroczny kon­kurs pla­styczny zapo­wia­da­jący Mało­pol­ską Noc Naukow­ców. Ponie­waż tego­roczna edy­cja prze­bie­gać będzie w duchu Roku Koper­ni­kań­skiego i odkryć wiel­kiego pol­skiego astro­noma – Miko­łaja Koper­nika, zostaje ogła­szamy kon­kurs pla­styczny pt.“Kopernik 550”.

 

Zada­niem uczest­ni­ków będzie przy­go­to­wa­nie pla­katu lub lap­bo­oka doty­czą­cego osią­gnięć pol­skiego astronoma.

 

CEL KONKURSU: Celem kon­kursu jest popu­la­ry­za­cja wie­dzy o Miko­łaju Koper­niku – wybit­nym naukowcu, astro­no­mie i odkrywcy, który w tym roku skoń­czyłby 550 lat !

 

ADRESACI: Kon­kurs kie­ru­jemy do przed­szko­la­ków, uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych z Mało­pol­ski, dla któ­rych przy­go­to­wa­li­śmy cztery kate­go­rie wiekowe:

I kate­go­ria: 5–7 lat, II kate­go­ria: 8–10 lat, III kate­go­ria: 11–15 lat, IV kate­go­ria: 16–19 lat.

 

PRACE: Cze­kamy na prace w postaci PLAKATU A3 lub A2 (I i II kate­go­ria wie­kowa), lub w for­mie LAPBOOKA (IIIIV kate­go­ria wie­kowa). Do przy­go­to­wa­nia pla­katu uczest­nicy mogą wyko­rzy­stać różne tech­niki, takie jak malar­stwo, rysu­nek, wydzie­ranka, wyci­nanka, pla­ste­lina, pastele czy tech­nika mie­szana. Ważne jest, aby prace nie zawie­rały mate­ria­łów syp­kich. Lap­book to teczka tema­tyczna, w któ­rej uczest­nicy powinni umie­ścić wia­do­mo­ści zgodne z celem kon­kursu. Powi­nien być wyko­nany z trwa­łych mate­ria­łów, wyko­rzy­stu­jąc różne tech­niki i powi­nien zawie­rać mini­mum 8 kie­szeni, schow­ków, ksią­że­czek itp. Prace te rów­nież nie mogą być wyko­nane z mate­ria­łów sypkich.

 

TERMIN skła­da­nia prac upływa 18 wrze­śnia 2023 roku.

 

WYNIKI kon­kursu zostaną ogło­szone 29 wrze­śnia pod­czas Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2023 oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.nocnaukowcow.malopolska.pl

 

Szcze­góły doty­czące kon­kursu i wyma­ga­nej doku­men­ta­cji znaj­dują się na:

Kon­kurs – Mało­pol­ska Noc Naukow­ców (nocnaukowcow.malopolska.pl)