Konkursy

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Posted by on 03 kwietnia 2024

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Za nami kolejna edy­cja Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Poetyc­kiego „Astro­no­miczna liryka”. Nade­słane wier­sze były nie­zwy­kle piękne i oryginalne.

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 01 marca 2024

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

W pią­tek 3 marca odbył się finał Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astronautyki.

Read More

Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Posted by on 13 lutego 2024

„Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza już po raz czwarty kon­kurs na wiersz o tema­tyce astro­no­micz­nej. Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów  z terenu całej Polski. Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych wierszy. Na prace cze­kamy do 17 marca 2024r. Należy je wysłać  na adres mailowy:  katarzyna@moa.edu.pl Wyniki ogło­simy 3 kwiet­nia 2024r. poprzez naszą stronę...

Read More

Posted by on 23 stycznia 2024

Rusza kolejna XXIV edy­cja woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki, który jest prze­pustką do Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego im. prof. Roberta Głę­boc­kiego w Grudziądzu. Zapra­szamy mło­dzież szkół śred­nich do wzię­cia udziału w kon­kur­sie. Wystar­czy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla wojewódzkiego. W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium...

Read More

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” rozstrzygnięty

Posted by on 03 kwietnia 2023

Za nami III edy­cja Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Poetyc­kiego „Astro­no­miczna liryka”. Wszyst­kie nade­słane prace były piękne i ory­gi­nalne, jed­nak człon­ko­wie komi­sji kon­kur­so­wej musieli pod­jąć decy­zję, które są wg nich najlepsze.

Read More

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Posted by on 07 marca 2023

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

W pią­tek 3 marca zakoń­czył się finał woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.

Read More

OMSA 2023 – referaty zakwalifikowane do finału wojewódzkiego

Posted by on 24 lutego 2023

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich oraz ośmio­kla­si­stów został zakończony. Komi­sja kon­kur­sowa w składzie: Janusz Nice­wicz – przewodniczący, dr Dorota Kozieł – Wierzbowska, dr Wal­de­mar Ogłoza, dr Marek Jamrozy wyty­po­wała 7 naj­lep­szych prac. Ich auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego. Dzię­ku­jemy za nade­słane prace i trzy­mamy kciuki za prelegentów....

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki – spis nadesłanych prac

Posted by on 20 lutego 2023

Spis przy­sła­nych prac na XXIII Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat  z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023 17 lutego 2023 r. minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XXIII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023. Poni­żej pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych. Wszyst­kim uczest­ni­kom bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy. 24 lutego 2023 r. Woje­wódzka...

Read More

III edycja konkursu „Astronomiczna liryka”

Posted by on 15 lutego 2023

III edycja konkursu „Astronomiczna liryka”

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza już po raz trzeci kon­kurs na wiersz o tema­tyce astronomicznej.

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 17 listopada 2022

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Rusza kolejna XXIII edy­cja woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki, który jest prze­pustką do Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego im. prof. Roberta Głę­boc­kiego w Grudziądzu. Zapra­szamy mło­dzież szkół śred­nich oraz ósmo­kla­si­stów do wzię­cia udziału w kon­kur­sie. Wystar­czy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla woje­wódz­kiego. W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje...

Read More