Wydarzenia na niebie kwiecień 2024

Posted by on 02 kwietnia 2024

Wydarzenia na niebie  kwiecień 2024

Prze­szli­śmy już na czas letni. Dni są już dłuż­sze od nocy ale i tak wiele się dzieje na naszym nie­bie. Przez cały mie­siąc możemy wypa­try­wać komety 12P/Pons-Bro­oks, wędru­jącą nie­da­leko Jowi­sza Urana. Na poran­nym nie­bie wypa­trzymy Marsa, SaturnaNep­tuna. Choć tego ostat­niego dopiero przez tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się w dru­giej czę­ści nocy po 21 kwiet­nia. Dokładne godziny prze­lo­tów Sta­cji oraz innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com.
8 kwiet­nia będzie nastąpi cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca, jed­nak będzie ono widoczne z terenu Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Meksyku.

1 IV – mak­sy­malna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
2 IV – ostat­nia kwa­dra Księżyca
7 IV – pery­geum Księżyca
8 IV – nów Księżyca/całkowite zaćmie­nie Słońca w USA i Meksyku
10 IV – wie­czo­rem Księ­życ w pobliżu Jowi­sza i Urana/nad ranem koniunk­cja Marsa i Saturna
11 IV – Księ­życ w pobliżu gro­mady otwar­tej gwiazd Plejady
12 IV – 63 rocz­nica pierw­szego lotu czło­wieka w kosmos
14 IV – mak­sy­malna pół­nocą dekli­na­cja Księżyca
15 IV – pierw­sza kwa­dra Księżyca/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)
18 IV – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)
20 IV – apo­geum Księżyca
21 IV – wie­czo­rem koniunk­cja Jowi­sza i Urana
22 IV – mak­si­mum roju Liry­dów (ZHR=18)/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Spika (gwiaz­do­zbiór Panny)
24 IV – peł­nia Księżyca/34 rocz­nica wystrze­le­nia Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a
28 IV – mak­sy­malna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
29 IV – rano koniunk­cja Marsa i Neptuna

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz