Letnia Szkoła EAAE – 1 do 7 lipca

Posted by on 30 kwietnia 2024

Letnia Szkoła EAAE – 1 do 7 lipca

W imie­niu kie­row­nic­twa pol­skiego oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (EAAE) mam przy­jem­ność zapo­wie­dzieć, że XIV Let­nia Szkoła dla nauczy­cieli i stu­den­tów odbę­dzie się w ter­mi­nie od ponie­działku 1 lipca do nie­dzieli 7 lipca 2024 roku. Zaję­cia będą się odby­wały w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym imie­nia Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.

Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków będzie bogaty wybór sprzętu obser­wa­cyj­nego, w tym tele­skop RC 400 mm w kopule astro­no­micz­nej, tele­skop Schmidta-Cas­se­gra­ina 320 mm, tele­skop Mak­su­towa-Cas­se­gra­ina 200 mm, luneta 100/1000 z kli­nem Her­schela dla świa­tła bia­łego oraz dla linii wap­nia CaII i z fil­trem Coro­nado H‑alfa do obser­wa­cji Słońca, tele­skop sło­neczny Lunt H‑alfa 100 mm, trzy tele­skopy New­tona 250 mm na mon­tażu Dobsona z folio­wymi fil­trami sło­necz­nymi i wiele innych, usta­wia­nych na naszym obszer­nym tara­sie obserwacyjnym.

Pro­gram wykła­dów, pre­zen­ta­cji i warsz­ta­tów powsta­nie po zgło­sze­niach uczest­ni­ków, ale na pewno będą poru­szane takie tematy, jak: pro­jekt „Sally Ride Ear­th­KAM & Space Camp”, bada­nie Ziemi za pomocą zdjęć sate­li­tar­nych z pro­gramu Coper­ni­cus-Sen­ti­nel, spo­łecz­no­ściowy pro­jekt „Gaia Vari”, zdalne obser­wa­cje tele­sko­pami „Micro­ob­se­rva­tory” czy wresz­cie metody jako­ściowe i ilo­ściowe opra­co­wa­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Poćwi­czymy posłu­gi­wa­nie się pro­gra­mami kom­pu­te­ro­wymi Fast­Stone, Gimp, Deep­Sky­Stac­ker, Regi­stax, Star­tra­ils, Astro Pho­to­gra­phy Tool i „Stel­la­rium”, poznamy także strony z efe­me­ry­dami Heavens-above i ISS Transit Fin­der. W naszym stu­dio fil­mo­wym będziemy krę­cili fil­miki edu­ka­cyjne uży­wa­jąc pro­fe­sjo­nal­nego sprzętu audio oraz video. Zain­te­re­so­wani będą mogli stwo­rzyć wła­sny seans w naszym Pla­ne­ta­rium. Szcze­gólną uwagą obda­rzymy mete­oryty z kolek­cji Kazi­mie­rza Mazurka i Grze­go­rza Sęka oraz ze zbio­rów MOA, z któ­rych kil­ka­dzie­siąt sztuk będzie w naszej dys­po­zy­cji. Zmie­rzymy się z pro­ble­mem budowy baz na innych pla­ne­tach z uży­ciem dru­ka­rek 3D oraz kloc­ków LEGO.

Do wyłącz­nego użytku uczest­ni­ków Szkoły będzie sala wykła­dowa, trzy sale ćwi­czeń, kopuła z tele­sko­pem, taras obser­wa­cyjny oraz cały kom­pleks kon­fe­ren­cyjno – szko­le­niowy z jadal­nią i czte­ro­oso­bo­wymi poko­jami. W pla­nach są wystą­pie­nia nauczy­cieli aka­de­mic­kich z Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego oraz stu­den­tów z NKSA UJ. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie pre­zen­ta­cji doty­czą­cej dzia­łal­no­ści naszego sto­wa­rzy­sze­nia, które orga­ni­zuje mię­dzy innymi mię­dzy­na­ro­dowy kon­kurs „Catch a Star”.

W pobliżu Obser­wa­to­rium – dokład­nie płot w płot – są Bło­nia Nie­po­ło­mic­kie z dwoma eks­po­na­tami o tema­tyce astro­no­micz­nej – już można szy­ko­wać sce­na­riusz ple­ne­rowy. Jeden z dni Szkoły w cało­ści poświę­cimy na auto­ka­rową wycieczkę do Pla­ne­ta­rium – Ślą­skiego Parku Nauki – taką bowiem nazwę nosi po wiel­kiej roz­bu­do­wie cho­rzow­skie Planetarium.

Warun­kiem uczest­nic­twa w zaję­ciach szkoły jest zgło­sze­nie imienne przy uży­ciu FORMULARZA. Zakwa­te­ro­wa­nie oraz zaję­cia są bezpłatne.

Na miej­scu jest moż­li­wość spo­rzą­dza­nia posił­ków we wła­snym zakre­sie, są lodówki, kuchenka tra­dy­cyjna i mikro­fa­lowa oraz zmy­warka do naczyń i oczy­wi­ście kom­plety tych ostat­nich.  Pole­camy także korzy­sta­nie z usług cate­rin­go­wych, które w Nie­po­ło­mi­cach funk­cjo­nują bez zarzutu. Do tego w bez­po­śred­niej bli­sko­ści Obser­wa­to­rium znaj­dują się trzy restau­ra­cje oraz pizzeria.
Kwa­tery będą w poko­jach czte­ro­oso­bo­wych i nie możemy zagwa­ran­to­wać, że wszyst­kie życze­nia rodzinno-towa­rzy­skie będą speł­nione, ponie­waż nie chcemy nikomu odma­wiać udziału w zaję­ciach Szkoły, a to wymaga opty­mal­nego zapeł­nie­nia 40 miejsc będą­cych do dys­po­zy­cji. Oczy­wi­ście moż­liwy jest także udział w samych zaję­ciach przez osoby miej­scowe albo wybie­ra­jące wygodę ofe­ro­waną przez hotele.

Wszel­kie zapy­ta­nia pro­szę kie­ro­wać pod adres gsek@moa.edu.pl albo wręcz dzwo­nić czy też pisać smsy pod numer tele­fonu 608–431–106.

Grze­gorz Sęk
Ludwik Lehman